Haijai.com


ปัจจัยอะไรกำหนดน้ำหนักตัวลูก เมื่อแรกคลอด


 
เปิดอ่าน 1427
 

คำถาม อยากทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดน้ำหนักตัวลูกเมื่อแรกคลอด ขณะนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้ 5 เดือน  น้ำหนักเพิ่มขึ้นมา 8 กิโลกรัม น้ำหนักตัวของดิฉันจะส่งผลต่อลูกในครรภ์หรือไม่ค่ะ

 

 

คำตอบ ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักตัวของลูกเมื่อคลอดได้แก่ อายุครรภ์ที่คลอด ภาวะแทรกซ้อนของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์ ( เช่น ภาวะเบาหวานทำให้น้ำหนักตัวของลูกมาก  ภาวะความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ ทำให้น้ำหนักตัวของลูกน้อย เป็นต้น )  ปัจจัยที่ตัวทารกเอง (เช่น ทารกพิการแต่กำเนิด โครโมโซมผิดปกติ ก็ทำให้น้ำหนักทารกแรกคลอดน้อย เป็นต้น) และปัจจัยที่พบในรก (เช่น รกเสื่อม รกผิดปกติก็ทำให้น้ำหนักทารกแรกคลอดน้อย เป็นต้น) น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม ในสตรีทั่วไปจะประมาณ 11.5 – 16 กิโลกรัม  โดยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นภายหลังการตั้งครรภ์ 5 เดือนควรจะประมาณ 2 กิโลกรัมต่อเดือน การประเมินน้ำหนักทารกในครรภ์ อาศัยการวัดความสูงของยอดมดลูกและการตรวจโดยอัลตราซาวนด์

 

 

นพ.เยื้อน ตันนิรันดร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)