Haijai.com


พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป


 
เปิดอ่าน 4161

รอพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป

 

 

ในพระไตรปิฎก (พระไตรปิฎก เล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ข้อ 42-47) กล่าวว่า ในอดีต มนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ย 80,000 ปี เมื่อมนุษย์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อายุขัยของมนุษย์จะค่อยๆ สั้นลง โดยเฉลี่ยทุกๆ 100 ปี อายุจะสั้นลง 1 ปี (ปัจจุบันอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75 ปี) และหลังจากนี้อายุขัยก็จะสั้นลงเรื่อยๆ จนเหลืออายุขัยเฉลี่ยประมาณ 10 ปี หลังจากนั้นมนุษย์จะคิดได้ จะลดเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อายุขัยก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยทุกๆ 100 ปี อายุจะยืนขึ้น 1 ปี และจะอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอายุขัยเฉลี่ยคือ 80,000 ปีอีกครั้ง

 

 

ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปก็คือพระศรีอารยเมตไตรยจะมาประสูติและตรัสรู้ในตอนที่อายุขัยมนุษย์กลับไปเพิ่มเป็น 80,000 ปี (บางตำราจะนานกว่านี้)

 

 

ฉะนั้น หากนับเวลาจากตอนนี้ที่เราอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 75 ปี ไปจนถึงตอนที่อายุขัยเฉลี่ยของคนเหลือ 10 ปี แล้วกลับมาเพิ่มอีกครั้งจนอายุขัยเฉลี่ยถึง 80,000 ปี จะใช้ระยะเวลาประมาณ 8 ล้านปี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)