Haijai.com


การคลอดด้วยการผ่าคลอด


 
เปิดอ่าน 1980

การคลอดด้วยการผ่าคลอด

 

 

Caesarean Sections

 

มีเพียงสูตินรีแพทย์หรือศัลยแพทย์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ผ่าคลอด โดยจะทำการผ่าตัดบริเวณท้องน้อยของคุณแม่เพื่อนำทารกออกมา การทำการผ่าคลอดส่วนใหญ่จะทำด้วยเหตุผลทางการแพทย์ แต่คุณแม่บางคนก็เลือกที่จะผ่าคลอดเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดในการคลอด ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณหมอไม่แนะนำ แม้ว่าเทคนิคในการผ่าตัดจะเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน แต่การผ่าคลอดยังคงมีความเสี่ยงสูงกว่าการคลอดธรรมชาติ นอกจากนี้คุณแม่ที่ผ่าคลอดจะฟื้นตัวได้ช้ากว่า และทำให้การคลอดธรรมชาติในครั้งต่อๆ ไปเป็นไปได้ยากขึ้น

 

 

แต่การผ่าคลอดก็มีความปลอดภัยกว่าสำหรับทารกบางคน เช่น มีผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นกับทารกและต้องการการรักษา บางครั้งทารกที่คลอดโดยการผ่าคลอดสามารถเก็บกักของเหลวไว้ในปอดได้ ซึ่งถ้าเป็นการคลอดทางช่องคลอด ของเหลวนี้จะถูกบีบออก ทารกแรกเกิดอาจจะมีอาการง่วงซึมจากยาที่คุณแม่ได้รับในระหว่างคลอดด้วย

 

 

Vaginal births after a Caesarean (VBAC)

 

ในอดีตผู้หญิงจะมีความเชื่อว่า เมื่อมีการคลอดด้วยการผ่าคลอดแล้ว ก็จะต้องคลอดด้วยการผ่าคลอดตลอดไป  ซึ่งการผ่าคลอดส่วนใหญ่มักจะผ่าตามขวาง หรือ bikini uterine incision ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่จะมีการฉีกขาดเมื่อมีการคลอดในเวลาต่อๆ มา มีความเสี่ยงเพียง 0.5 เปอร์เซนต์  การผ่าคลอดซ้ำจะมีความยากมากขึ้นเนื่องจากแผลเป็นนูนจากการผ่าคลอดครั้งก่อน  ฉะนั้นการคลอดทางช่องคลอดหลังผ่านการผ่าคลอดมาแล้วจะมีความปลอดภัยมากกว่าทั้งคุณแม่และทารก

 

 

อย่างไรก็ตามฝ่ายที่คัดค้านการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าคลอดมาแล้วบอกว่า แม้จะเป็นเพียง bikini cut แต่การคลอดทางช่องคลอดหลังผ่าคลอดมาแล้วก็มีความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงต่อการที่มดลูกฉีกขาดมากกว่าการผ่าคลอดซ้ำ  คุณแม่ที่คลอดทางช่องคลอดหลังผ่านการผ่าคลอดมาแล้วโดยมีการใช้ยาเข้าช่วยจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่มดลูกจะเกิดการฉีกขาด ด้วยเหตุนี้สูตินรีแพทย์จะไม่แนะนำให้คุณแม่ที่ต้องการคลอดทางช่องคลอดหลังผ่านการผ่าคลอดมาแล้วใช้ยาช่วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)