Haijai.com


6 เหตุผลที่ต้องพิจารณาผ่าคลอด


 
เปิดอ่าน 1547
 

6 เหตุผลที่ต้องพิจารณาผ่าคลอด

 

 

1.ตามหลักการแล้ว เวลาคลอดส่วนหัวของทารกจะออกมาก่อน แต่บางครั้งก้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเด็กบางคนจะหันก้นหรือขาออกมาก่อน ในขณะที่เด็กบางคนก็นอนในแนวขวาง แม้ว่าเด็กบางคนที่เอาก้นหรือขาออกก่อนจะสามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้ แต่ก็มีเด็กทารกในกรณีนี้จำนวนมากที่ต้องคลอดด้วยการผ่าคลอด

 

 

2.การผ่าคลอดมักจะทำในกรณีที่คุณแม่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีเลือดออก, genital herpes, เบาหวาน, ความดันดลหิตสูง หรือ eclampsia

 

 

3.กรณีที่มีการคลอดทารกมากกว่า 1 คน เช่น คลอดทารกแฝด ก็จำเป็นจะต้องมีการผ่าคลอด นอกเสียจากว่าทารกแฝดนั้นจะอยู่ในท่าที่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้

 

 

4.ทารกที่เจริญเติบโตช้า หรือทารกและคุณแม่อยู่ในภาวะเสี่ยง การผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยมากกว่า

 

 

5.กรณีที่ทารกตัวโตมากจนไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็ต้องทำการผ่าคลอด

 

 

6.ทารกที่มีปัญหาซับซ้อนในการคลอด ซึ่งเป็นผลมาจากความเครียดขณะคลอด กรณีนี้จะต้องมีการตรวจสอบโดยมอนิเตอร์และการทดสอบพิเศษ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)