Haijai.com


การตรวจครรภ์ และการเตรียมคลอด


 
เปิดอ่าน 1466
 

การตรวจครรภ์ และการเตรียมคลอด

 

 

 เมื่อคุณไปถึงโรงพยาบาล แพทย์ หรือพยาบาลผดุงครรภ์จะมาตรวจภายใน โดยใช้นิ้วคลำดูกระหม่อมผ่านทางปากมดลูก ซึ่งขยายในระยะแรก และระยะที่สอง ซึ่งจะบอกได้ว่าส่วนที่นำมานั้นเป็นศีรษะ หน้า หรือก้น

 

 

 แพทย์จะรายงานว่า ปากมดลูกเปิดกี่เซนติเมตร จนได้ขนาดที่เปิดกว้างสุด จนโล่งพอที่ลูกจะออกมาได้แล้ว

 

 

 พยาบาลจะโกนขนที่หัวเหน่า และสวนอุจจาระให้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คลอดง่ายขึ้น

 

 

 เมื่อปากมดลูกเปิดกว้างพอที่เด็กจะคลอดออกมาได้ง่ายแล้ว พยาบาลจะเข็นคุณเข้าห้องคลอด จากนั้นการคลอดก็จะเกิดขึ้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)