Haijai.com


ให้ทารกในครรภ์ฟังเพลงนั้น จำเป็นต้องเอาหูฟังแนบกับท้องหรือไม่


 
เปิดอ่าน 31164
 

Q : การให้ทารกในครรภ์ฟังเพลงนั้น จำเป็นต้องเอาหูฟังแนบกับท้องหรือไม่ค่ะ และทารกในครรภ์จะเริ่มได้ยินเสียงเมื่อไร

 

 

A : ทารกในครรภ์จะเริ่มรับรู้เสียงจากภายนอก หรือเริ่มได้ยินเสียงเมื่อประมาณอายุครรภ์ 24-26 สัปดาห์ขึ้นไป (ตั้งครรภ์ประมาณ 6 เดือน) โดยเสียงภายนอกถ้าดังมากๆ จะทำให้ทารกเคลื่อนไหวหรือดิ้นมากขึ้น โดยที่มารดาสามารถรับรู้ได้ และมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น เนื่องจากทารกในครรภ์อยู่ภายในมดลูก ซึ่งล้อมรอบด้วยน้ำคร่ำ ดังนั้นเสียงที่ทารกในครรภ์ได้ยินตลอดเวลา คือ เสียงของการเต้นของหัวใจมารดา เสียงเคลื่อนไหวของลำไส้ของมารดาและเสียงการเต้นของหลอดเลือดมารดา ถ้าจะเปิดเพลงให้ลูกในครรภ์ฟัง  ควรจะต้องวางหูฟังหรือลำโพงแนบที่ท้องของมารดา และเปิดเสียงในระดับที่ดังพอประมาณ แม้ว่าทารกในครรภ์จะได้ยินและรับรู้ถึงเสียงเพลงที่ฟัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทารกจะคุ้นเคยหรือจำเสียงนั้นได้ภายหลังคลอด และก็เป็นการยากที่จะพิสูจน์ การฟังเสียงดนตรีก่อนคลอดจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทางสมองของทารกในครรภ์ ทำให้ทารกแรกเกิดฉลาดมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มีการทดลองที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ทารกที่ได้รับการกระตุ้นโดยการฟังเสียงดนตรีตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะเลี้ยงง่ายหรือฉลาดภายหลังคลอด มากกว่าทารกปกติ อย่างไรก็ตามการเปิดเพลงให้ลูกในครรภ์ฟังแม้ว่าประโยชน์ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ไม่มีโทษ ทั้งยังช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพสู่การเชื่อมโยงความผูกพัน และความรักของมารดาต่อทารกในครรภ์ ดังนั้นจึงไม่ห้ามที่จะเปิดเพลงให้ลูกในครรภ์ฟัง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)