Haijai.com


การฝึกวินัยให้ลูกน้อยตั้งแต่ 6 เดือน


 
เปิดอ่าน 2433
 

สร้างวินัย เมื่อไรดี?

 

 

“การฝึกวินัยให้ลูกน้อยตั้งแต่ 6 เดือน จะทำให้ลูกเรียนรู้ได้เร็วขึ้น”

 

 

โดยหลักการทั่วไป วินัยไม่ได้กำหนดจากพันธุกรรม เป็นเพียงส่วนประกอบของบุคลิกนิสัยของเด็ก  เป็นพฤติกรรมที่ได้เรียนรู้จากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว และหล่อหลอมจากสังคม ยิ่งเป็นเด็กขวบปีแรกด้วยแล้วการสอนเรื่องต่างๆ มักจะยิ่งง่าย ไม่จำเป็นต้องฟังภาษารู้เรื่องก็สอนได้   เพราะจริงๆ แล้วมนุษย์สื่อความหมายด้วยภาษาท่าทางมากกว่าการใช้ภาษาพูดอยู่แล้ว  ซึ่งในการสอนต้องคำนึงถึงการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของลูกน้อยแต่ละคน ลูกน้อยทุกคนกำลังเรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง การเรียนรู้ของเขานั้นมีทั้งผิดและถูก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ และบุคคลที่ใกล้ชิดที่มีประสบการณ์มากกว่าจึงควรใช้ความพยายาม และความอดทน อย่างสูงในการอบรม บ่มเพาะลูกน้อยของคุณ เป้าหมายสำคัญในการสอนวินัยให้กับเด็กๆ ก็คือ การทำให้เขายอมรับ และถือปฏิบัติตามคำสั่งสอน โดยอาศัยการฝึกฝน และการฝึกหัดให้ทำจนเป็นนิสัย ส่วนเป้าหมายระยะยาวของการฝึกวินัย คือ การหาวิธีให้เด็กเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยเหตุผล และผลกระทบในทุกๆ  พฤติกรรมที่ตนแสดงออก

 

 

บทบาทและหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ ที่คอยดูแล ให้ความรัก ความห่วงใย กำลังใจและเป็นผู้แนะนำสิ่งที่ดีให้กับลูก ยังคงอยู่และไม่มีวันสิ้นสุด แม้ลูกจะเติบโตขึ้นเพียงใดก็ตาม

 

 

ลูกน้อยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ คือผู้สนองตอบความต้องการของลูกน้อย  เขาจะมีระเบียบวินัยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกระบวนการถ่ายทอดทางครอบครัว  และสังคม การถ่ายทอดที่ดีทำให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ

 

 

พญ.สุดา เย็นบำรุง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)