Haijai.com


12 วิธีเลี้ยงลูกสร้างเสริม E.Q.


 
เปิดอ่าน 1543
 

Boost Your Baby E.Q.

 

 

12 วิธีเลี้ยงลูกสร้างเสริม E.Q.

 

เรื่องของพันธุกรรมเป็นเรื่องที่เราพ่อแม่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของ E.Q. คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสร้างเสริมให้กับลูกๆ ได้ 12 วิธีเลี้ยงลูกแบบง่ายๆ นี้จะช่วยให้ลูกมี E.Q. ที่ดีได้

 

 

 ให้ความรัก ไม่เพียงแต่ให้ความรักเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมอีกด้วย การสัมผัส การกอด โอบไหล่ ล้วนเป็นภาษากายซึ่งบ่งบอกถึงความรักได้เป็นอย่างดี

 

 ครอบครัวมีสุข คือ การที่คุณพ่อคุณแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทัศนคติความคิดเห็นในการเลี้ยงดูอบรม ลูกไปในทิศทางเดียวกัน

 

 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการของลูก คือ การเข้าใจและปฏิบัติต่อลูกได้ถูกต้องและเหมาะสม ตลอดช่วงที่ลูกมีการเติบโตทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ

 

 คุณพ่อคุณแม่ควรมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 สร้างเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง หรือความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า (self esteem) ให้ลูก

 

 ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจกับลูก

 

 สอนลูกให้รู้จักรัก และดูแลตนเองเช่นเดียวกันกับผู้อื่น

 

 ส่งเสริมให้ลูกรู้จักคิดด้วยหลักการ และเหตุผล

 

 สอนลูกให้รู้จักการผ่อนคลาย และหาความสุขให้ตัวเองด้วย

 

 เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก (modeling)

 

 กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย พบว่าเด็กที่ E.Q. ดีมักอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความรัก ความเข้าใจ

 

 ระบบการศึกษา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)