Haijai.com


เด็กที่เรียนรู้ช้า เวลาทำอะไรก็จะช้าไปหมด (ลูกวัยอนุบาล)


 
เปิดอ่าน 3211
 

Q : ดิฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้า เวลาทำอะไรก็จะช้าไปหมด (ลูกวัยอนุบาล) ซึ่งเขาจะไม่ทันเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ดิฉันควรต้องให้ความช่วยเหลือลูกในด้านใดเป็นอันดับแรกคะ

 

 

A : โดยปกติลูกวัยอนุบาลน่าจะได้รับการตรวจสอบพัฒนาการที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เช่น พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว คือความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาการด้านความคิดรวบยอด  ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานทั่วไปในการรู้จัก รูปทรง ขนาด สีฯลฯ  และพัฒนาการด้านภาษา ทั้งด้านการเข้าใจ ภาษาและการแสดงออก  หรือโต้ตอบสื่อสาร  ตลอดจนการใช้เหตุผล  ในการอธิบายสิ่งต่างๆ ได้อย่างสมวัยการตรวจสอบพัฒนาการเหล่านี้  หลายๆ โรงเรียนก็ดำเนินการอยุ่แล้ว  หากเด็กล่าช้าด้านใด ครูก็จะจัดโปรแกรมช่วยเหลือกระตุ้นให้  หากโรงเรียนไม่มีบริการนี้  ท่านสมารถนำเด็กไปตรวจวัดได้ที่ ภาควิชาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  อย่างไรก็ดี ถ้าเด็กไม่ได้รับการทดสอบพัฒนาการเหล่านี้  และคุณแม่สังเกตว่าลูกดูจะเรียนรู้ได้ล่าช้า  ก็สามารถนำเด็กไปทดสอบระดับสติปัญญา  เพื่อดูว่าเด็กมีเชาว์ปัญญาปกติหรือต่ำกว่าปกติ  เพื่อรับการกระตุ้นพัฒนาการต่อไปสถานที่รับบริการในการวัด IQ หรือเชาว์ปัญญามีหลายแห่ง เช่น ที่กรมสุขภาพจิต หรือ โรงพยาบาลต่างๆ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)