Haijai.com


สวดมนต์บำบัดโรค


 
เปิดอ่าน 2535

สวดมนต์บำบัดโรค

 

 

การสวดมนต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยให้อาการป่วยดีขึ้นได้ งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า

 

คนที่สวดมนต์จะมีสุขภาพแข็งแรง เพราะการสวดมนต์คือการทำสมาธิ ซึ่งทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานน้อยลง และขณะที่สวดมนต์ ร่างกายยังหลั่งสารเอนดอร์ฟินที่ทำให้รู้สึกมีความสุข

 

 

นอกจากนี้เสียงสวดมนต์ยังส่งผลต่อสมองอีกด้วย การสวดมนต์ด้วยเสียงทุ้มๆ แผ่นๆ ช้าๆ จะส่งสัญญาณสู่ระบบสมองส่วนที่กรองสัญญาณต่อมทาลามัส ทำให้เรารู้สึกสงบและยังเป็นสารเยียวยาบาดแผลในร่างกายได้

 

 

สำหรับบทสวดมนต์ที่เราแนะนำนี้ เป็นบทสวดมนต์จากหนังสือ สมาธิบำบัดกับการรักษาโรคมะเร็งจากอโรคยศาล วัดคำประมง โดยมีประวัติว่า พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตได้สร้างพระพุทธรูปประจำอโรคยศาล เพื่อให้คนไข้ได้สวดมนต์ ผู้ที่ออกชื่อนามพระองค์ บูชาด้วยใจ ศรัทธาจริง จะสมปรารถนาในสิ่งที่อธิฐาน

 

 

ว่าแล้วมาสวดมนต์ไปพร้อมๆ กัน

 

 

นะโม ภะคะวะเต ไภษัชยะคุรุไวฑูระยะประภา ราชายะ ตะถาคะตายะ อะระถะเต สัมยักสัมพุทธายะ ตัตถะยะถา โอม ไภษัชเย ไภษัชเย ไภษัชยา สมุทะคะเต สะวาหา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)