Haijai.com


น้ำออกจากร่างกายทางไหน


 
เปิดอ่าน 4386

น้ำออกจากร่างกายทางไหน

 

 

ปัสสาวะ ไตมีหน้าที่ช่วยควบคุมสมดุลของน้ำและอีเล็คโทรลัยต์ในร่างกาย โดยการขับน้ำและอีเล็คโทรลัยต์ส่วนเกินออกทางปัสสาวะ ดังนั้น ถ้ามีความผิดปกติของไต อาจมีผลต่อปริมาณน้ำและอีเล็คโทรลัยต์ในร่างกายได้

 

 

ผิวหนัง โดยปกติแล้วร่างกายจะขับน้ำและโซเดียมออกทางเหงื่อ ประมาณวันละ 500 มิลลลิตร

 

 

การหายใจ มีการสูญเสียน้ำในรูปของไอน้ำออกมากับการหายใจ

 

 

ระบบทางเดินอาหาร มีการสูญเสียน้ำออกมากับการถ่ายอุจจาระ การอาเจียน ซึ่งในสภาวะปกติจะไม่ค่อยมีการสูญเสียน้ำด้วยวิธีนี้

 

 

ทางอื่น เช่น การผ่าตัด ประจำเดือน หรือขณะคลอดบุตร

 

 

ประสาท ว่านเครือ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)