Haijai.com


แบ่งเวลาเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัว


 
เปิดอ่าน 2717

สุขจากการแบ่งเวลา

 

 

ความเหนื่อยล้าจากการทำงานย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจ ในบางครั้งภาระงานที่ล้นตัวอาจทำให้คนทำงานต้องเอางานมาทำต่อที่บ้าน หรือใช้เวลางานไปกับชีวิตประจำวัน แต่การจัดสรรเวลาและยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตโดยยึดองค์ประกอบ คือ ความสมดุลของงานและชีวิต จะทำให้คนที่แยกงานออกจากเรื่องส่วนตัวได้มีความสุขมากขึ้น

 

 

เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลยอดนิยมอย่าง Google ได้ทำการสำรวจโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า ชอบการใช้ชีวิตกับการทำงานไปในทิศทางใด ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่แยกเรื่องงานออกจากชีวิตส่วนตัวได้ โดยจัดลำดับความสำคัญและแบ่งพื้นที่ของชีวิตให้ชัดเจน ล้วนมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่รู้จักแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว

 

 

อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจนี้พบว่า ผู้ที่สามารถแยกเรื่องงานออกจากเรื่องส่วนตัวได้มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ส่วนคนทำงานที่ใช้ชีวิตจริงจัง และเอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปะปนกัน มีจำนวนมากเกินกว่าครึ่ง Google เชื่อว่านายจ้างมีส่วนสำคัญที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ได้ โดย Google ได้เสนอโครงการตัวอย่างด้วยการขอให้พนักงานมอบมือถือให้บริษัทเก็บไว้ก่อนกลับบ้าน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่กลับไปหมกมุ่นกับเรื่องงานเมื่อถึงบ้าน

 

 

นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้คนทำงานตั้งเป้าหมายกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้น เช่น สัญญากับตัวเองว่า จะไม่เช็คอีเมลล์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นต้น โดยสรุป Google มีแนวคิดที่อยากทำให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข โดยผลลัพธ์ในระยะยาวก็คือ จะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งทำให้คนทำงานอยากจะอยู่กับองค์กรไปอีกนาน เหมือนที่ Google ประสบความสำเร็จนี้มาแล้ว

(Some images used under license from Shutterstock.com.)