Haijai.com


4 วิธีคิดพิชิตตำแหน่งหน้าที่การงาน


 
เปิดอ่าน 2326

4 วิธีคิดพิชิตตำแหน่ง

 

 

หากต้องการให้หน้าที่การงานก้าวหน้า เราทุกคนจำเป็นต้องฝึกคิด

 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ แนะนำไว้ดังนี้

 

 คิดให้แตกต่าง โดยคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิด ด้วยการรู้จักฝันให้เป็น การฝันให้เป็นนั้น คือ การฝันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หรือสิ่งที่ดีกว่า ไม่ใช่การฝันลมๆ แล้งๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือความจริงรองรับ หรืออาจเรียกว่า การสร้างจินตนาการที่เป็นจริงนั่นเอง

 

 คิดสร้างสรรค์ หมายถึง ฝึกตนให้คิดในมุมมองที่หลากหลาย มีหลายมิติ ไม่ได้มองเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแค่มิติเดียว

 

 คิดเป็น คือ คิดเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงความคิดโดยมีเหตุผลรองรับและมีคำตอบที่ถูกต้องให้กับวิธีคิดของตนเองได้

 

 สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง รวมถึงต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองว่า สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ฝึกคิดอย่างมีหลักการดังนี้ นอกจากจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว จิตใจยังไม่ฟุ้งซ่านอีกด้วยนะคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)