Haijai.com


เลือกน้ำมันอย่างไรได้สุขภาพ


 
เปิดอ่าน 2022

เลือกน้ำมันอย่างไรได้สุขภาพ

 

 

บ่อยครั้งที่เรามักสับสนว่าจะเลือกใช้น้ำมันชนิดไหนในการทำอาหาร เพราะแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป คุณธิษณา จรรยาชัยเลิศ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ แนะนำคุณสมบัติของน้ำมันแต่ละชนิดไว้ดังนี้

 

 

น้ำมัน

SFA (%)

MUFA (%)

PUFA (%)

จุดเกิดควัน (องศาเซลเซียส)

น้ำมันหมู

48

38

9

182

น้ำมันปาล์ม

58

30

9

220

น้ำมันมะพร้าว

85

6

2

232

น้ำมันถั่วเหลือง

15

23

58

160

น้ำมันรำข้าว

32

51

15

235

น้ำมันมะกอก (Extra Virgin)

14

72

9

160

 

 

หมายเหตุ

 

SFA : Saturated Fatty Acid คือ กรดไขมันอิ่มตัว

 

 

MUFA : Monounsaturated Fatty Acid คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง

 

 

PUFA : Polyunsaturated Fatty Acid คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง

 

 

เมื่อต้องเลือกซื้อน้ำมันมาประกอบอาหารในครั้งต่อไป ขอให้คุณผู้อ่านพิจารณาข้อมูลนี้ประกอบการตัดสินใจนะคะ

 

 

จุดเกิดควันคืออะไร

 

จุดเกิดควันคือ อุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันกลายเป็นควัน หากต้องการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนสูง เช่น อาหารประเภททอด ควรเลือกน้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูง ทนความร้อน เพราะจะไม่สลายตัวกลายเป็นควันที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะทำให้สารอาหารในน้ำมันและวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารสูญสลาย เมื่อทอดนานน้ำมันอาจเปลี่ยนสี เหม็นหืน และอาจทำให้เกิดสารก่อมะเร็งปนเปื้อนในอาหาร

 

 

น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูง สามารถใช้ผัดและทอดได้ แก่ น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์มโอเลอิน น้ำมันมะพร้าว น้ำมันหมู (ต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนของยาและสารเคมีในกระบวนการเลี้ยง)

 

 

น้ำมันมะพร้าว ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว - สุขภาพ - Haijai.com

(Some images used under license from Shutterstock.com.)