Haijai.com


รู้เรื่องมดลูกหลังคลอด


 
เปิดอ่าน 3971

รู้เรื่องมดลูกหลังคลอด

 

 

เมื่อมีการตั้งครรภ์ขึ้น มดลูกจะมีการยืดขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนเมื่อถึงเวลาใกล้คลอดมดลูกก็จะโต มากขึ้น น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 1 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าตอนที่ไม่ตั้งท้องถึง 10 เท่า ส่วนโพรงมดลูกก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้น โดยจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 500-1,000 เท่าของขนาดตอนที่ยังไม่ตั้งท้อง โดยเมื่อใกล้คลอด ยอดมดลูกจะคลำได้อยู่สูงถึงลิ้นปี่

 

 ประมาณ 1 สัปดาห์หลังคลอดลูก ระดับยอดมดลูกจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสะดือกับ กระดูกหัวหน่าว

 

 

 ประมาณ 2 สัปดาห์หลังคลอดลูก มดลูกจะลงไปอยู่ในอุ้งเชิงกราน และไม่สามารถ คลำทางหน้าท้องเจอแล้ว

 

 

 ประมาณ 6 สัปดาห์หลังคลอดลูก ขนาดของมดลูกจะกลับมาเท่ากับขนาดปกติเหมือน กับก่อนตั้งครรภ์ ถือว่าสิ้นสุดระยะหลังคลอด สภาพ ร่างกายของคุณแม่จะกลับมาเป็นปกติ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)