Haijai.com


อ้วนลงพุงต่างจากความอ้วนธรรมดาอย่างไร


 
เปิดอ่าน 5672

อ้วนลงพุงต่างจากความอ้วนธรรมดาอย่างไร

 

 

โรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) คือ กลุ่มของปัจจัยเสี่ยงโรคอ้วนที่มีไขมันในช่องท้องมากเกินไป รวมถึงอาจมีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โดยเกณฑ์ในการวัดว่าเรากำลังประสบกับภาวะโรคอ้วนลงพุงแบบที่ไม่ใช่โรคอ้วนธรรมดา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

1.ความยาวของเส้นรอบเอว คนในประเทศแถบยุโรป ผู้ชายมีรอบพุง 94 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้หญิงมีรอบพุง 80 เซนติเมตรขึ้นไป คนในประเทศแถบเอเชีย ผู้ชายมีรอบพุง 90 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้หญิงมีรอบพุง 80 เซนติเมตรขึ้นไป

 

 

2.ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด สูงกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือ 1.7 มิลลิโมลต่อลิตร

 

 

3.ระดับไขมันเอชแอลดี คอเลสเตอรอลในเลือด ผู้ชายต่ำกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ผู้หญิงต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

 

 

4.ความดันโลหิต มีค่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท หรือมากกว่า

 

 

5.ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารตอนเช้า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือมากกว่า หรือเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

(Some images used under license from Shutterstock.com.)