Haijai.com


เกมพัฒนาสมอง ต้านโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์


 
เปิดอ่าน 3826

เกมพัฒนาสมอง

 

 


สมาคมโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้ให้ทุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝึกลับสมอง ในผู้สูงอายุแก่มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจ เพื่อที่จะพัฒนาสมองในด้านความจำและการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุ การศึกษาพบว่าการเล่นเกมที่ใช้ทักษะการแก้ปัญหาและการใช้เหตุผล สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สามารถใช้ความคิดและดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกลับสมองในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

 

 

ซึ่งงานวิจัยนี้ถูกนำมาทดสอบในอาสาสมัครผู้สูงอายุกว่า 7,000 คน ใช้เวลา 10 นาทีต่อครั้ง บ่อยเท่าที่จะทำได้ นอกจากนั้นการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ยังพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะมีการใช้เหตุผลและการใช้ภาษาที่ดีกว่า

 

 

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการเก็บข้อมูลในระยะยาวว่า การเล่นเกมฝึกสมองอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยชะลอกลุ่มโรคสมองเสื่อม โดยเฉพาะอัลไซเมอร์ได้หรือไม่ แต่การเล่นเกมและฝึกคิดจะช่วยให้สมองได้ถูกใช้งาน และมีการส่งสารสื่อประสาทอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ความจำและการรับรู้ดีขึ้นอย่างแน่นอน ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปฝึกลับสมองกับเกมต่างๆ ได้ทางออนไลน์ที่ www.alzheimers.org.uk/braintraining

(Some images used under license from Shutterstock.com.)