Haijai.com


ตายแล้วไปที่ไหนได้บ้าง ชีวิตหลังความตาย


 
เปิดอ่าน 7497

ไปที่ไหนได้บ้าง

 

 

ชีวิตหลังจากความตายของเราเป็นเพียงการสิ้นสุดการอาศัยร่างที่เราใช้ปัจจุบัน พร้อมๆ กับการเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้ง ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราสามารถเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเราเอง แต่หลังจากที่เราทิ้งร่างปัจจุบันไปแล้ว เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปที่ไหน และจะไม่มีผู้พิพากษาหรือพระเจ้ามานั่งตัดสินให้ว่าเราจะไปไหน เราไม่สามารถจ้างทนายมาช่วยว่าความได้ (เพราะทนายก็โดนตัดสินเหมือนเรา) ไม่สามารถใช้เงินมาเปลี่ยนผลการตัดสินใดๆ ได้ ไมสามารถใช้ความสวยความหล่อมาอ้อนวอนได้

 

 

เมื่อเราตายไปแล้ว กรรมที่เราได้ทำมาทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปที่ไหน ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ (จูฬกัมมวิภังคสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ข้อ 581)” แล้วเราจะไปไหนได้บ้าง เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ

 

1.เป็นสัตว์นรก (ตกนรก)

 

2.เป็นเปรต อสุรกาย

 

3.เป็นสัตว์เดรัจฉาน

 

4.เป็นมนุษย์

 

5.เป็นเทวดา

 

6.เป็นพรหม

 

7.นิพพาน

 

 

โดยสามอย่างแรกนั้นจะเรียกรวมกัน “ทุคติ” ซึ่งจะเป็นชีวิตที่รับความทุกข์เป็นหลัก ส่วนสี่อย่างหลังนั้นจะเรียกรวมกันว่า “สุคติ” จะเป็นชีวิตที่มีโอกาสรับความสุข ส่วนจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีที่เราเคยได้ทำว่ามากน้อยเพียงใด เราจะคุ้นกับคำว่าสุคติเถิด เพราะเวลาที่มีคนเสียชีวิต เรามักจะบอกว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิด แต่หากคำอธิษฐานสามารถช่วยให้คนไปสู่สุคติได้จริง ก็คงไม่มีใครตกนรกเป็นเปรต หรือสัตว์เดรัจฉาน

 

 

จะเน้นไปที่นรก มนุษย์ และสวรรค์ เพื่อให้เห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และเพียงแค่สามภพนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจความรู้พื้นฐาน เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้ว

 

 

หลังจากเราตายจากชาตินี้ กรรมที่เราได้ทำมาจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปที่ไหน ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า กรรมชั่วจะทำให้ไปทุคติ กรรมดีจะทำให้ไปสุคติ ที่สำคัญก็คือ ตอนที่เราตายจากชาตินี้ การตัดสินว่าเราจะไปเกิดใหม่ที่ไหนนั้น ไม่ได้เอากรรมดีกรรมชั่วทั้งหมดมารวมกัน แล้วตัดสินใจครั้งเดียวแล้วจบ กรรมที่เราได้ทำในชาตินี้ชาติเดียวอาจมากพอให้เราวนไปเกิดครบทุกภพ ทั้งตกนรกแล้วเป็นเปรต สัตว์เดรัจฉาน แล้วกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้ง แล้วขึ้นสวรรค์ โดยอาจจะวนหลายรอบ หรืออาจไปเกิดเป็นบางประเภทเป็นร้อยชาติพันชาติก็ได้ นี่หมายถึงกรรมที่เราได้ทำในชาตินี้ชาติเดียวนะครับ

 

 

นรก

 

สัตว์เดรัจฉาน

 

เปรต อสุรกาย

 

มนุษย์

 

เทวดา พรหม

 

สวรรค์และนรกน่าจะมีจริงไหม

 

ความเข้าใจผิดเรื่องเทวดา เทพ

 

พรหม

 

นิพพาน อรหันต์

 

คนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)