Haijai.com


สวรรค์และนรกน่าจะมีจริงไหม


 
เปิดอ่าน 4501

สวรรค์และนรกน่าจะมีจริงไหม

 

 

ผมเคยสงสัยว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่จะมีสวรรค์หรือนรกจริง คือ สับสนและไม่ค่อยแน่ใจ แต่เมื่อได้อ่านหนังสือที่อธิบายหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ ที่เขาอธิบายไว้ว่า เวลาแต่ละจุดในจักรวาลยาวนานไม่เท่ากัน ซึ่งหมายความว่า หากเราไปอยู่จุดอื่นในจักรวาล เวลาบนดาวนั้นเดินไป 1 วินาที เวลาบนโลกอาจจะผ่านไป 10 วินาที รวมถึงทฤษฎีสตริง (String Theory) ที่กล่าวว่า แต่ละจักรวาลจะมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหมายความว่า กฎฟิสิกส์ที่ใช้ในโลกอาจจะเอาไปใช้กับดาวอื่นไม่ได้

 

 

เมื่อประกอบกับที่ผมเคยดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลก ทำให้ทราบว่าสัตว์ที่มีจำนวนการเต้นของหัวใจต่อนาทีค่อนข้างสูง มักจะมีอายุค่อนข้างสั้น สัตว์ที่มีจำนวนการเต้นของหัวใจต่อนาที่ค่อนข้างน้อย มักจะมีอายุค่อนข้างยืน (แต่ไม่เสมอไปนะครับ) เช่น วาฬหัวใจเต้นเฉลี่ย 20 ครั้งต่อนาที อายุเฉลี่ย 80 ปี มนุษย์หัวใจเต้นเฉลี่ย 60 ครั้งต่อนาที อายุเฉลี่ย 75 ปี กระต่ายหัวใจเต้นเฉลี่ย 205 ครั้งต่อนาที อายุเฉลี่ย 9 ปี หนูแฮมสเตอร์หัวใจเต้นเฉลี่ย 450 ครั้งต่อนาที อายุเฉลี่ย 3 ปี เป็นต้น (นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น เช่น เรื่องของขนาดร่างกาย อาหาร อารมณ์ ฯลฯ ที่มีผลต่ออายุเฉลี่ยด้วย)

 

 

เมื่อวิเคราะห์โดยใช้หลักของเหตุและผลว่า หามีสถานที่แห่งหนึ่งในจักรวาล ซึ่งเมื่อเราไปอยู่แล้วเวลาของเราจะเดินช้าลงกว่าที่อยู่บนโลกสักร้อยเท่าพันเท่า (อย่าเอากฎฟิสิกส์ในโลกเป็นบรรทัดฐาน) และหากอัตราการเต้นของหัวใจของเราลดลงหลายเท่า (หรือไม่มีหัวใจ) เราก็อาจจะอายุยืนขึ้นอีกหลายเท่า เมื่ออยู่ที่นั่นเรามีขนาดร่างกาย กินอาหารที่ดี และมีอารมณ์ที่ส่งเสริมให้เราอายุยืนขึ้นกว่าอยู่โลกมนุษย์ ในเมื่อมีดวงดาวเป็นล้านๆ ดวง จึงเป็นไปได้ที่จะมีที่แบบนั้นอยู่ที่ไหนสักแห่ง และเมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบนสวรรค์ที่ส่งเสริมให้อายุยืนมากยิ่งขึ้น ทุกอย่างก็ยิ่งสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นว่าเป็นไปได้ที่จะมีสวรรค์อยู่จริง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)