Haijai.com


นิพพาน คืออะไรเป็นอย่างไร


 
เปิดอ่าน 3033

นิพพาน อรหันต์

 

 

พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบการนิพพานเอาไว้ว่า (มหาสีหนาทสูตรพระไตรปิฎก เล่มที่ 12 พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ข้อ 176) คือ “การเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว เปรียบเหมือนสระโบกขรณี มีน้ำใสสะอาดเย็น ใสตลอด มีท่าอันดี น่ารื่นรมย์ และในที่ไม่ไกลสระโบกขรณีนั้น มีแนวป่าอันทึบ ลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผา ครอบงำ เหน็ดเหนื่อย สะทกสะท้าน หิวกระหาย มุ่งมาสระโบกขรณีนั้น หลังจากนั้นก็อาบและดื่ม ระงับความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว”

 

 

นิพพานนั้นเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา เพราะเป็นการดับทุกข์ทั้งหมด และศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยการนิพพาน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)