Haijai.com


พระพุทธเจ้าคือผู้รู้จริง


 
เปิดอ่าน 5083

พระพุทธเจ้าคือผู้รู้จริง

 

 

นอกจากเรื่องดวงดาวและแผ่นดินไหว พระพุทธเจ้ายังตรัสในเรื่องร่างกายและจิตและอีกหลายๆ เรื่องได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่วิทยาศาสตร์เริ่มพิสูจน์สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ (รู้แจ้ง รู้จริง)

 

 

สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกได้อีกอย่างว่า กฎธรรมชาติ ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 อย่าง เรียกว่า นิยาม 5 คือ (อรรถกถาเล่มที่ 13 พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค หน้า 100)

 

1.อุตุนิยาม กฎธรรมชาติในเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ฤดูกาล ดินฟ้าอากาศ กฎทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมเรื่องการกำเนิดและความเป็นไปของดวงดาวและจักรวาล

 

 

2.พีชนิยาม (อ่านว่า พี-ชะ) กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุ์ พันธุกรรม เรื่องร่างกายมนุษย์ กฎและทฤษฎีทางชีววิทยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติข้อนี้

 

 

3.จิตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต เช่น การรับอารมณ์ของจิต องค์ประกอบของจิต ทฤษฎีของนักจิตวิทยาต่างๆ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติข้อนี้

 

 

4.กรรมนิยาม กฎแห่งกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และผลของกรรม

 

 

5.ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลทั้งหลาย เป็นกฎสากลที่ครอบคลุมทั้ง 4 ข้อข้างต้น

 

 

ในขณะเผยแผ่นพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจะเน้นคำสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม ในส่วนของอุตุนิยามและพีชนิยามนั้น พระองค์จะกล่าวในกรณีที่มีผู้ถามขึ้น หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้อกับสิ่งที่ถามเท่านั้น เนื่องจากว่ากฎธรรมชาติ 2 ข้อแรกไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์หรือหลุดพ้น

 

 

พระองค์เคยทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่า (สีสปาสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 19 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ 1,712) สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มีมาก เปรียบได้ดังจำนวนใบไม้ทั้งป่า แต่สิ่งที่พระองค์นำมาสอนนั้น เปรียบได้กับใบไม้เพียง 2-3 ใบ เท่านั้น โดยจะเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นเป็นหลัก

 

 

(ลองคิดกันดูเล่นๆ นะครับว่า แค่ใบไม้กำมือเดียวยังเป็นพระธรรมที่มากถึงขนาดนี้ แปลว่าปริมาณความรู้ที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมากมายมหาศาลมาก)

 

 

ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่มีแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ แต่เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สูงพอที่จะพิสูจน์ความจริงในส่วนที่เกี่ยวกับ จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม เนื้อหาที่ผ่านมาผมจึงยกตัวอย่างในส่วนที่เป็นอุตุนิยาม (ดวงดาว) มาอธิบาย เพราะเป็นความรู้ที่พิสูจน์ได้แล้วในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่มีแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น ว่าหากสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในส่วนที่เป็นอุตุนิยาม (ดวงดาว) เป็นจริง ฉะนั้นในส่วนของจิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงเช่นกัน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)