Haijai.com


พระพุทธเจ้า


 
เปิดอ่าน 3283

พระพุทธเจ้า

 

 

สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับผม ว่าพระพุทธเจ้ามีหลายองค์ แต่ละพระองค์มีบารมีไม่เหมือนกัน มีวิธีสร้างบารมีไม่เหมือนกัน (อ่านเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้ในหนังสือ พระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่หนึ่ง) โดยได้มีการแบ่งประเภทของพระพุทธเจ้าตามระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างบารมีดังนี้ (อรรถกถาเล่มที่ 46 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต หน้า 105 และอรรถกถา เล่มที่ 50 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา หน้า 17)

 

 

1.พระปัญญาธิกพระพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่มีปัญญามาก จะใช้เวลาในการสร้างบารมีน้อยที่สุด และศาสนาพุทธที่ประกาศโดยพระพุทธเจ้าแบบนี้ จะดำรงอยู่ได้นานน้อยที่สุด โดยพระพุทธเจ้าแบบนี้จะใช้เวลาสร้างบารมี 4 อสงไขยและเศษอีก 100,000 กัป (จำนวนปีเท่ากับจำนวนเม็ดฝนตกไม่หยุด 12 ปี) พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน (พระพุทธเจ้าโคดม) เป็นแบบแรกนี้ และ 10 ชาติสุดท้ายของพระองค์ก็คือ ชาดกที่เราเคยได้ยินกันมาก เช่น พระเวสสันดร (ชาดกไม่ใช่นิทานนะครับ เป็นเรื่องจริง) โดยพุทธศาสนาในยุคของพระพุทธเจ้าโคดม (อรรถกถา เล่มที่ 1 พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค หน้า 59) จะอยู่ได้นาน 5,000 ปี (ตอนนี้ผ่านมากว่าครึ่งแล้วครับ)

 

 

2.พระสัทธาธิกพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระศรัทธามาก มีพระปัญญาปานกลาง ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมี 8 อสงไขยกับเศษ 100,000 กัป

 

 

3.พระวิริยาธิกพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงมีความเพียรแก่กล้ามาก จึงบำเพ็ญบารมีนานถึง 16 อสงไขยกับเศษอีก 100,000 กัป และศาสนาพุทธที่เกิดจากพระพุทธเจ้าแบบนี้จะดำรงอยู่นานที่สุด

 

 

จากความรู้นี้ทำให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าหรือเทพ และพระองค์ก็ไม่เคยแสดงตัวว่าเป็นพระเจ้าหรือเทพ โดยพระพุทธเจ้าโคดมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 25 นับต่อจาก พระพุทธเจ้าทีปังกร (พระไตรปิฎกเล่มที่ 33/2)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)