Haijai.com


1 กัป เท่ากับเท่าไร


 
เปิดอ่าน 12087

หนึ่งกัป

 

 

พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบระยะเวลา 1 กัปเอาไว้ว่า (ปัพพตสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 16 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค ข้อ 430) หากมีภูเขาทึบไม่มีช่องว่างลูกหนึ่ง กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์ (1 โยชน์ประมาณ 16 กิโลเมตร) ในทุกๆ 100 ปี เราเอาผ้าแพรผืนบางๆ ไปลูบภูเข้านั้นให้มีดินติดมา เวลาที่ใช้ในการทำแบบนี้ จนภูเขาลูกนี้แบนราบ ก็ยังยาวนานไม่เท่ากับ 1 กัป สรุปว่าไม่ต้องคิดว่าเป็นตัวเลขเท่าไร แต่ให้เข้าใจว่านานมาก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)