Haijai.com


อายุมีผลต่อการตั้งครรภ์จริงไหม


 
เปิดอ่าน 1734

อายุมีผลต่อการตั้งครรภ์จริงไหม

 

 

Q : อายุมีผลต่อการตั้งครรภ์จริงไหมคะ แล้วที่เคยพูดกันว่า ถ้ามีลูกตอนอายุมากๆ ลูกคลอดออกมาแล้วอาจจะปัญญาอ่อนได้ จริงหรือเปล่า เพราะอะไรคะ

 

 

A : จากการศึกษาวิจัยพบว่า มารดาตั้งครรภ์หลังจากอายุ 35 ปีขึ้นไป มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในการตั้งครรภ์ทั้งทางด้านมารดาและทารก มากกว่ามารดาตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 35 ปี และเรื่องหนึ่งก็คือความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ เช่น มีโอกาสที่จะเกิดความพิการทางสมองและร่างกายได้ ดังนั้นถ้าตั้งครรภ์หลังอายุ 35 ปี แล้วแพทย์จะทำการตรวจน้ำคร่ำเพื่อวินิจฉัยทารกในครรภ์ว่ามีความผิดปกติทางโครโมโซมหรือไม่

 

 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)