Haijai.com


สิทธิประกันสังคมปี พ.ศ.2558


 
เปิดอ่าน 1693

สิทธิประกันสังคมล่าสุด

 

 

ต่อไปสังคมไทยจะช่วยกันประกันสุขภาพกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของเราทุกคนให้ดีขึ้น

 

 

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวไม่โด่งดังนักก็คือ การปรับปรุงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ถือเป็นการแก้ไขในรอบ 16 ปี นับจากการแก้ไขเมื่อ พ.ศ.2542

 

 

ด้านตัวบุคคล พ.ร.บ. นี้จะขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างทำงานบ้าน ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ ครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและต้องไปทำงานประจำในต่างประเทศ และบุคคลที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ม.40 เช่น ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ลูกจ้างที่เป็นนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวในภาคเกษตรกรรม ฯลฯ โดยคุณสมบัติของบุคคลเหล่านี้ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย

 

 

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับเพิ่มเติมนั้น มีด้วยกันหลายข้อที่สำคัญ เช่น

 

กรณีประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ

 

 กฎหมายเดิม ได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย

 

 กฎหมายใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน กรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์

 

 

กรณีการคลอดบุตร

 

 กฎหมายเดิม ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือภรรยา หรือหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย ซึ่งได้ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรให้ผู้ประกันตนไม่เกิน 2 ครั้ง โดยเหมาะจ่ายครั้งละ 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน 90 วัน

 

 กฎหมายใหม่ ยังคงสิทธิตามเดิม แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

 

กรณีทุพพลภาพ

 

 กฎหมายเดิม ให้สิทธิเฉพาะผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายร้อยละ 50 ขึ้นไป และผู้ทุพพลภาพก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี

 

 กฎหมายใหม่ เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตน ซึ่งสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายไม่ถึงร้อยละ 50 ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพตามกฎหมาย และให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต

 

 

กรณีการว่างงาน

 

 กฎหมายเดิม ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงาน เมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกเท่านั้น

 

 กฎหมายใหม่ เพิ่มความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยยังไม่มีการเลิกจ้าง จะมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้าง

 

 

ถ้าคิดถึงเรื่องสุขภาวะที่กล่าวถึงบ่อยๆ พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับนี้ จะช่วยให้เราเข้าถึงสภาวะแห่งความสุขในสังคมมากขึ้นค่ะ

 

 

พ.ร.บ. ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ซึ่งเท่ากับว่าเดือนมิถุนายน ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราได้สิทธิ์เหล่านี้แล้ว

(Some images used under license from Shutterstock.com.)