Haijai.com


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด


 
เปิดอ่าน 2671

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีน

 

 

“วัคซีน” ทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน เปรียบเสมือนเครื่องป้องกันของร่างกาย และทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียก็ตาม จึงขอนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีน โดยเริ่มที่วัคซีนพื้นฐานก่อนค่ะ

 

 

วัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนบังคับ คือ วัคซีนที่ได้รับการบรรจุในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ แนะนำให้ใช้ในเด็กไทยทุกคน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ที่มีความคุ้มค่ากว่าการรักษาหลังจากติดเชื้อหรือเป็นโรคแล้วค่ะ

 

 

ตารางการให้วัคซีนพื้นฐาน (Compulsory vaccines)

 

วัคซีนพื้นฐาน

แรกเกิด

1 เดือน

2 เดือน

วัณโรค (BCG)

BCG (1)

 

 

ตับอักเสบบี (HBV)

HBV 1

HBV 2

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTPw)

 

 

DTPw 1

โปลิโอชนิดกิน (OPV)

 

 

OPV 1

หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

 

 

 

ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)

 

 

 

 

วัคซีนพื้นฐาน

4 เดือน

6 เดือน

วัณโรค (BCG)

 

 

ตับอักเสบบี (HBV)

 

HBV 3

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTPw)

DTPw 2

DTPw 3

โปลิโอชนิดกิน (OPV)

OPV 2

OPV 3

หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

 

 

ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)

 

 

 

วัคซีนพื้นฐาน

9 เดือน

1 ปี

1 ปีครึ่ง

วัณโรค (BCG)

 

 

 

ตับอักเสบบี (HBV)

 

 

 

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTPw)

 

 

DTPw 4

โปลิโอชนิดกิน (OPV)

 

 

OPV 4

หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

MMR (2) 1

 

ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)

 

JE (4) 1, 2

 

วัคซีนพื้นฐาน

2-2 ปีครึ่ง

4-6 ปี

10-12 ปี

วัณโรค (BCG)

 

 

 

ตับอักเสบบี (HBV)

 

 

 

คอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTPw)

 

DTPw 5

dT และทุก 10 ปี

โปลิโอชนิดกิน (OPV)

 

OPV 5

 

หัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)

 

MMR (3) 2

 

ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)

JE 3

 

 

 

*** ตารางข้อมูลการให้วัคซีนจาก สำนักโรคติดต่อทั่วไป

 

 

ข้อแนะนำ

 

1.สำหรับเด็กแรกเกิดควรฉีดวัคซีนวัณโรค (BCG) ก่อนออกจากโรงพยาบาล ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด

 

 

2.การฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) ครั้งที่ 1 หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดให้เร็วที่สุดภายใน 9-12 เดือน

 

 

3.วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) ครั้งที่ 2 ตามแผนปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1

 

 

4.วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ครั้งที่ 1 และ 2 ให้ฉีดห่างกัน 4 สัปดาห์ และให้รีบฉีดภายใน 12-18 เดือน

 

 

 โรคบางโรคได้สูญหายไปจากโลก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนำวัคซีนมาใช้ เช่น โรคฝีดาษ และโรคบางโรคกำลังใกล้จะถูกกำจัดให้หมดไปด้วยการใช้วัคซีนเช่นเดียวกัน เช่น โรคโปลิโอ

 

 

 คนส่วนใหญ่อาจคิดว่า วัคซีนเป็นของที่มีไว้เพื่อใช้สำหรับเด็กเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ววัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน การให้บางชนิดมีความมุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ในผู้ใหญ่เป็นสำคัญ เช่น วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนนิวโมคอคคัส เป็นต้น เนื่องจากหากโรคต่างๆ เหล่านี้เกิดในผู้ใหญ่แล้ว อาจมีอาการรุนแรง

 

 

 การให้วัคซีนทิ้งช่วงห่างกันเกินไปกว่าที่กำหนด ไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง แต่หากระยะห่างของวัคซีนใกล้กันเกินไป อาจทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าที่ควรจะเป็น กรณีไม่ได้มารับวัคซีนตามที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงห่างไปนานเท่าใด ให้นับต่อจากวัคซีนครั้งก่อนได้เลย

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : วัคซีน น่ารู้ เขียนโดย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)