Haijai.com


การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูก


 
เปิดอ่าน 2880

การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูก

 

 

Q : ดิฉันกำลังหาโรงเรียนให้ลูกคนแรก แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกโรงเรียนแบบไหนถึงจะเหมาะกับลูก เพราะเท่าที่ไปดูโรงเรียนมาก็มีข้อดีแตกต่างกันไปจึงเลือกไม่ถูก แต่อยากจะได้ข้อแนะนำในการเลือกโรงเรียนให้กับเด็กเล็กว่ามีหลักอะไรบ้างในการเลือกค่ะ

 

 

A : คำถามของคุณแม่ในเรื่องการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะกับลูกเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ เพราะคุณแม่ได้ตั้งประเด็นความเหมาะสมกับลูกเป็นเกณฑ์ไว้ จึงแตกต่างจากผู้ปกครองอื่นๆ ที่เคยพบ ดิฉันขอชื่นชมว่ามีหลักคิดที่ดีค่ะ ยึดเด็กเป็นตัวตั้ง ดังนั้นในฐานะนักการศึกษาปฐมวัย ก็ขอสรุปหลักการเลือกโรงเรียนอนุบาลคร่าวๆ ดังนี้

 

 พิจารณาปรัชญา / ความเชื่อของโรงเรียน ว่าสถานศึกษาแห่งนั้นเชื่อว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร... คำตอบต้องเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ลงมือกระทำ ใช้ประสาทสัมผัส และผ่านการเล่นนะคะ จึงจะถูกต้องที่สุด โดยเฉพาะไม่ใช่การเรียนรู้ผ่านบัตรคำ บัตรภาพหรือสมุดแบบฝึกหัดเป็นหลักค่ะ

 

 

 พิจารณาหลักสูตร ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้มีกระบวนการและกิจกรรมแบบบูรณาการ ไม่สอนเป็นรายวิชา และสาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) เหมาะสมกับวัยเด็ก ตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลได้ คำตอบนี้ ต้องขอดูเอกสารสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน ขอดูการจัดสภาพแวดล้อมของชั้นเรียน คุณภาพของสื่อการเรียน ตลอดจนการประเมินพัฒนาการเด็กที่ไม่ใช้การทดสอบแต่ใช้การสังเกตและบันทึกค่ะ

 

 

 พิจารณาคุณลักษณะความสามารถและอัตราส่วนของครู : นักเรียน (มาตรฐาน 1 : 15-20 ค่ะ)โดยเฉพาะขอเดินดูบรรยากาศขณะครูอยู่กับเด็กๆ ด้วยจะดีกว่านั่งคุยกับครูธุรการ หรือผู้บริหารเท่านั้นนะคะ

 

 

 เรื่องอื่นๆ ที่ควรพิจารณามีความปลอดภัยของอาคารสถานที่ บริการต่างๆ เช่น การดูแลตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก การบริการด้านโภชนาการ การให้ยืมหนังสือและของเล่นกลับบ้าน การสร้างนิสัยรักการอ่าน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กตลอด จนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการด้วยนะคะ

 

 

สุดท้ายแต่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเกณฑ์อื่นๆ ที่กล่าวมานะคะ คือระยะเวลาการเดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียน (ไม่ควรเกิน 30-35 นาที / เที่ยว) และอัตราค่าเล่าเรียนที่ครอบครัวสนับสนุนได้

 

 

ดิฉันขอเรียนว่าการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกมีความสำคัญนะคะ อย่าพิจารณาฉาบฉวยดูเพียงสถานที่ที่หรูหราสวยงาม หรือของเล่นที่มีไว้จัดแสดงมากกว่าให้เด็กเล่นอย่างจริงจัง และหลักสูตรที่เร่งรัดวิชาการ กล่าวคือ บวกลบเลข 3-4 หลักได้ ท่องสูตรคูณได้ เขียนเรียงความได้ ฯลฯ ฝากคุณแม่พิจารณาเลือกโรงเรียนที่เข้าใจพัฒนาการเด็กอนุบาลจริงๆ นะคะ

 

 

ดร.วรนาท รักสกุลไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)