Haijai.com


พัฒนาสมองของลูกอย่างมีประสิทธิภาพ


 
เปิดอ่าน 2679

การพัฒนาสมองลูก

 

 

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า สมองของลูกตั้งแต่แรกเกิดนั้นสามารถที่จะพัฒนาได้ตั้งแต่แรกเริ่มที่ลูกเกิด และก็ได้ผลไปในทางที่ดีด้วย การเริ่มต้นพัฒนาสมองของลูกนั้น เราจะต้องทราบถึงความสามารถในด้านต่างๆ ของลูกที่มีอยู่จึงจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณพ่อคุณแม่จะช่วยพัฒนาสมองของลูกได้อย่างดีและมีคุณภาพด้วยหน้าที่ทั้ง 8 ด้านของสมองที่ประกอบด้วย

 

 การเคลื่อนไหวและทำหน้าที่ของร่างกาย การพัฒนาทักษะนี้ เช่น การยืน เดิน วิ่ง จับ ขว้าง กระโดด ถือสิ่งของ หรือเคลื่อนไหวท่าทางไปในทิศทางต่างๆ ที่ต้องการ

 

 

 ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการพูดและภาษาตั้งแต่เด็กๆ การสื่อสารกันทุกวัน ทำให้ระบบการเชื่อมโยงของเซลล์สมองดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาด้านเสียงสัญญาณ สัญลักษณ์ ภาษา ท่าทาง และการสื่อสารอย่างเชื่อมโยง สร้างความหมายมากขึ้น ชัดขึ้น ตรงจุดขึ้น

 

 

 การคำนวณและตรรกะ การคำนวณเป็นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ เมื่อสมองของเด็กมีความสามารถในการฝึกคิดอย่างมีเหตุผลได้ ก็เท่ากับว่าเด็กได้มีการคิดและพัฒนาสมองไปด้วยพร้อมๆ กัน การคิดเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้สมองฝ่อ

 

 

 มีมิติสัมพันธ์และสร้างจินตนาการจากสิ่งที่มองเห็น การให้ลูกได้มีจินตนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางบวกที่บอกได้ว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นไปได้ให้ลองทำดูแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ สามารถเชื่อมโยง ประยุกต์ จัดหมวดหมู่ได้จากรูปร่าง สี ขนาด ความเหมือนและความแตกต่าง สร้างเป็นความรู้ใหม่ได้

 

 

 ดนตรีและจังหวะ การกระตุ้นและฝึกลูกให้รู้จักจังหวะเป็นการสร้างรากฐานด้านดนตรี จังหวะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการกระตุ้นให้สมองพัฒนา เป็นวงจรให้เซลล์สมองแตกตัวเพิ่มกิ่งก้านได้ด้วย

 

 

 การมีปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และสติปัญญา หากลูกได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากพ่อแม่ เพราะเมื่อลูกมีความต้องการที่จะเรียนรู้ ลูกก็จะรู้ว่าควรมีท่าทีอย่างไร สื่อสารอย่างไร กับใคร เมื่อไร เพื่อที่จะได้ความรู้นั้นตอบกลับมา

 

 

 รู้จักตนเอง รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกและปฏิกิริยาต่างๆ ของร่างกายและจิตใจ เป็นกระบวนการสื่อสารในตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าพ่อแม่ฝึกฝนอย่างเหมาะสมตั้งแต่ลูกยังเล็ก ลูกก็จะมีสติรู้ระลึกในตนเอง มองตนเองอย่างถูกต้อง และดูแลกำกับพฤติกรรมของตนได้อย่างเหมาะสม

 

 

 ปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ่อแม่ควรจะฝึกลูกให้ได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเอื้ออาทรต่อกัน รู้ว่าจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรโดยไม่เบียดเบียนกัน

 

 

ฉะนั้น หากเรารู้จักให้ลูกมีพัฒนาการทางสมองทั้ง 8 อย่างนี้ได้ ปัญหาเรื่องการเรียนรู้ ขาดแรงจูงใจ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ทำงานเป็นหมู่คณะ หรือแก้ปัญหาไม่เป็น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ก็จะไม่มี ถ้าเรารู้ว่าสมองทำงานเพื่อให้ทักษะอย่างไรในฐานะที่เป็นมนุษย์ค่ะ

 

 

ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)