Haijai.com


14 วิธีป้องกันการท้องในวัยรุ่น


 
เปิดอ่าน 23410

14 วิธีป้องกันการท้องในวัยรุ่น

 

 

1.ประชาชนทุกคนต้องเห็นความสำคัญของการป้องกันการท้องในวัยรุ่น โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่จะช่วยกันดูแล และอบรมสั่งสอนเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงสอดส่องดูแลความประพฤติของวัยรุ่น ช่วยเป็นหูเป็นตาแงผู้ปกครอง สถานศึกษา ตำรวจ ฯลฯ ไม่ถือว่าธุระไม่ใช่ เมื่อพบความเสี่ยง

 

 

2.สังคมต้องมีส่วนรับผิดชอบ เช่น ลดการยั่วยุทางกามารมณ์ ไม่ปากว่าตาขยิบกับวัยรุ่น ไม่ว่าในสถานบันเทิง การขายสุรา การมั่วสุมในสถานที่ต่างๆ ฯลฯ

 

 

3.ต้องถือว่าเป็นหน้าที่หลักของครอบครัว ไม่โยนความรับผิดชอบให้ครูบาอาจารย์ ควรดูแลลูกหลานวัยรุ่นของตนเองด้วยความรักอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยให้ตรวจพบสิ่งผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก

 

 

4.พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าใจจิตวิทยาของวัยรุ่น โดยพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี การใช้ชีวิต ฯลฯ

 

 

5.หากมีลูกหลานเป็นชาย ควรสอนเขาตั้งแต่เด็กถึงความเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ล่วงเกินเพศตรงข้าม หากยังไม่พร้อมและไม่สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูหรือสร้างครอบครัวได้

 

 

6.สร้างค่านิยมไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น คนเก่งต้องรู้จักเซย์โน สนับสนุนการสร้างปณิธานให้รักษาพรหมจรรย์จนถึงวัยอันควร โดยใช้ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว หลักการทางศาสนา จัดตั้งกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ

 

 

7.สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนองค์ความรู้ทางเพศศึกษา (รวมถึงการคุมกำเนิด) ที่ถูกต้อง ตั้งแต่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่วัยรุ่น โดยครูควรมีเจคติที่ดีต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

 

8.รัฐบาลต้องถือว่าการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นนะโยบายสำคัญ มีงบประมาณ กลยุทธ์สนับสนุน โดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

9.สื่อต่างๆ ควรสนับสนุนบทเรียนและการเรียนรู้ทางเพศศึกษาที่ถูกต้อง โดยมีดารานักร้อง ฯลฯ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่วัยรุ่น ไม่ชี้โพรงให้กระรอก หรือส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

 

10.นักเขียน นักแสดง ผู้จัดละคร ภาพยนตร์ ควรเสนอบทเรียนทางลบของการตั้งท้องในวัยรุ่นให้แพร่หลายในหลากรูปแบบ เช่น งานวรรณกรรม บันเทิงคดี ฯลฯ

 

 

11.สถานพยาบาลทุกแห่งควรมีคลินิกให้คำปรึกษาวัยรุ่นที่สามารถติดต่อปรึกษาได้ทุกเมื่อ

 

 

12.แพทย์พยาบาลผู้ให้บริการต้องไม่มีอคติต่อวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 

 

13.มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยปรึกษาหาทางออกให้ เมื่อวัยรุ่นพลาดพลั้งตั้งครรภ์

 

 

14.ล้อมรั้วด้วยรัก อภัย เข้าใจ และเห็นใจ ทั้งจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจ ทำให้วัยรุ่นที่เสียตัวไปแล้วไม่ตั้งครรภ์ ส่วนที่ตั้งครรภ์ไปแล้ว ก็ไม่พลาดในช่วงวัยรุ่นซ้ำอีกเป็นครั้งที่สอง

 

 

สำหรับการพูดคุยนั้น ควรหาโอกาสเล่าถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การดูแลใกล้ชิดจะทำให้พบสิ่งผิดปกติแต่เนิ่นๆ

 

 

หากมีความเสี่ยงตั้งครรภ์ ควรให้ความรู้เรื่องคุมกำเนิด หรือพาไปคุมกำเนิด ซึ่งหากไม่สามารถอธิบายได้ ให้พาไปพบแพทย์ค่ะ

 

 

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

สูติ-นรีแพทย์

โรงพยาบาลประจำจังหวัดพิจิตร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)