Haijai.com


ต้นเหตุทำเซ็กซ์เสื่อม


 
เปิดอ่าน 2027

ต้นเหตุทำเซ็กซ์เสื่อม

 

 

นอกจากความเสื่อมถอยตามวัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายว่า โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคทางจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นทางเพศจากสมอง โรคที่มีผลต่อระบบประสาท หลอดเลือดของอวัยวะเพศ หรือเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะเพศ ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน

 

 

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เร่งให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ดังนี้

 

1.โรคเรื้อรังทางระบบหลอดเลือดและระบบประสาท เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ

 

 

2.โรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน

 

 

3.โรคแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ

 

 

4.โรคทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า

 

 

5.สูบบุหรี่และดื่มเหล้าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

 

 

6.กินยาบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางชนิด ยากล่อมประสาท ยาฮอร์โมนและยารักษาโรคกระเพาะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)