Haijai.com


โยคะฟื้นร่างกาย


 
เปิดอ่าน 2325

โยคะฟื้นร่างกาย

 

 

โยคะหรือหะฐะโยคะ ซึ่งประกอบด้วยท่ากายบริหาร (อาสนะ) การฝึกลมหายใจ (ปราณายาม) และการทำสมาธิ (ธยานะ) นับเป็นการตกผลึกภูมิปัญญาจากแดนภารตะ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ อาสนะของโยคะได้ช่วยฟื้นฟูร่างกายดังงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Complementary Therapies in Medicine ซึ่งได้แบ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม (10 คน) และกลุ่มที่ได้รับการฝึกโยคะ (37 คน) โดยระหว่าง 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับการฝึกโยคะจะฝึกโยคะ (ซึ่งประกอบด้วย อาสนะ ปราณายาม และการทำสมาธิ) ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการฝึกใดๆ เป็นพิเศษ การเปรียบเทียบตัวแปรด้านความเจ็บปวด  ขอบเขตของการเคลื่อนไหว ความแข็งแรง และความทนทานต่อการออกกำลัง แสดงให้เห็นว่าการฝึกโยคะ ช่วยทำให้ตัวแปรเหล่านี้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับตอนเริ่มต้นการศึกษา ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 

 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากสเปนที่แสดงให้เห็นถึงผลดีของโยคะ ต่อผู้ป่วยความดันเลือดสูงอีกด้วย โดยพบว่าการฝึกโปรแกรมโยคะ ที่ถูกออกแบบสำหรับผู้ป่วยความดันเลือดสูง สามารถลดความดันเลือดทั้งตัวบนและตัวล่างได้ ตลอดจนช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล

 

 

โยคะจึงนับเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ประหยัด และสามารถทำได้ทั้งในคนปกติและผู้ป่วยอย่างไร ก็ตามผู้ที่สนใจจะฝึกอาสนะและปราณายาม ควรศึกษาข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามให้ถ่องแท้ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์และหาครูผู้เชี่ยวชาญสอน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)