Haijai.com


ห้ามแต่งงานเดือนคี่


 
เปิดอ่าน 30275

ห้ามแต่งงานเดือนคี่

 

 

คนโบราณท่านห้ามแต่งงานเดือนคี่

 

โบราณมีข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งงานไว้ว่า ห้ามแต่งงานในเดือนคี่ เดือนอ้าย เดือน ๓ เดือน ๕ เดือน ๗ เป็นเลขที่เชื่อว่าเป็นฤกษ์อัปมงคล เพราะถือเอาเคล็ดที่ว่าคี่ไม่เป็นคู่ แต่การแต่งงานเป็นเรื่องของคู่ คือสองคนต้องถือเอาเคล็ดว่า ควรแต่งงานในเดือนคู่ จึงจะเป็นมงคล ถ้าแต่งงานในเดือนคี่จะต้องมีเหตุวุ่นวายแตกแยกกัน แล้วจะต้องเลิกรากันในภายหลัง โบราณจึงห้ามแต่งงานกันในเดือนนี้

 

 

หญิงชายที่คิดจะแต่งงาน ควรแต่งกันในเดือนคู่ เช่นเดือนยี่ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๘ จึงจะเป็นสิริมงคล และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอดกาลนาน

 

 

อย่างไรก็ตาม มีเดือนคี่อยู่เดือนเดียว ที่โบราณอนุญาตให้แต่งงานได้ คือ เดือน ๙ เพราะถือว่าเป็นเลขดี แต่งเดือน ๙ ก็จะได้ฤกษ์ดี จะมีความเจริญก้ามหน้าอย่างแน่นอน

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามแต่งงานเดือนคี่)

 

ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา เพื่อเสริมกำลังใจและเตือนสติคู่บ่าวสาว ซึ่งคนไทยจะนิยมแต่งงานกันเดือนคู่ ก็หมายถึงคู่ชีวิตคู่ครองนั่นเอง เดือนคู่นั้นเป็นอุบายที่ทำให้คู่บ่าวสาวต้องเป็นคู่กันตลอดไป จะแยกจากกันไม่ได้ มีปัญหาคับข้องใจอะไรให้อดทนแล้วพูดจากันให้รู้เรื่อง ทำความเข้าใจกันให้ได้ ความสุขสมหวังแห่งการครองคู่จะอยู่ยืนยาวตลอดไปชั่วกาลนาน

 

 

คุณธรรมแห่งความรักนี่แหละ จะช่วยยึดโยงความรักให้อยู่รอด ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา ได้มีหลักธรรมเหล่านี้ไว้ให้ครบถ้วน ดังที่สอนไว้ในหนังสือธรรมนูญชีวิต ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ดังต่อไปนี้

 

 

คู่ครองที่ดี ที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้ นอกจากกามคุณแล้ว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตามข้อปฏิบัติดังนี้

 

 

คู่สร้างคู่สม มีหลักธรรมของคู่ชีวิต ที่จะทำให้คู่สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน เป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้อยู่ครองกันได้ยืดยาว เรียกว่า สมณชีวิตธรรม ๔ ประการ คือ

 

๑.สมศรัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชา แนวความคิดความเชื่อ หรือหลักการต่างๆ ตลอดจนแนวความสนใจอย่างเดียวกัน หนักแน่นเสมอกัน หรือปรับเข้าหากัน ลงกันได้

 

 

๒.สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พื้นฐานการอบรม พอเหมาะสอดคล้อง ไปกันได้

 

 

๓.สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี ความมีใจกว้าง ความเสียสละ ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น พอกลมกลืนกัน ไม่ขัดแย้งบีบคั้นกัน

 

 

๔.สมปัญญา มีปัญญาสมกัน รู้เหตุรู้ผล เข้าใจกัน อย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)