Haijai.com


ห้ามหลับขณะเวลาฟังเทศน์


 
เปิดอ่าน 7504

ห้ามหลับขณะเวลาฟังเทศน์

 

 

คนโบราณท่านห้ามหลับขณะเวลาฟังเทศน์

 

โบราณท่านห้ามไว้ว่า อย่าหลับขณะฟังเทศน์ หาไม่แล้วจะเกิดเป็นงูในชาติหน้า

 

 

งูเป็นสัตว์เลื้อยคลาน ไม่รู้สึกรู้สาในเรื่องบุญ บาป วันๆ เอาแต่เลื้อยไปมา หรือนอนขดอยู่ ไม่ได้สนใจอะไร

 

 

คนฟังเทศน์ ฟังธรรมะ แล้วง่วงเหงาหาวนอน นั่งโงกเงกไปมา หรือบางคนนั่งพิงเสาสัปหงก ไม่รู้เลยว่าพระท่านเทศน์เรื่องอะไร

 

 

ผู้ที่ฟังเทศน์ไปหลับไปอย่างนี้มีบาปกรรม ทำให้ชาติหน้าเกิดเป็นงูนับว่าน่าสงสารจริงๆ

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามหลับขณะเวลาฟังเทศน์)

 

โบราณท่านว่าไว้อย่างหนึ่ง ก้เพื่อเตือนสติคนฟังเทศน์ ให้ตั้งอกตั้งใจด้วยดี เพื่อให้เดประโยชน์อันเกิดจากการฟังอย่างแท้จริง

 

 

การฟังเทศน์มีประโยชน์อย่างไร

 

 

อานิสงส์ของการฟังธรรมตามกาล

 

๑.ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟัง

 

๒.เข้าใจชัดสิ่งที่เคยฟังแล้ว

 

๓.บรรเทาวามสงสัยลงได้

 

๔.ทำความเห็นด้านถูก

 

๕.ช่วยยกสภาวะจิตให้สูงขึ้น

 

๖.ผู้ฟังธรรมและศึกษาธรรมจนชำนาญ เมื่อตายไปเกิดในภพอื่น ย่อมรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า และบรรลุมรรคผลได้เร็ว

 

๗.ผู้ฟังธรรมและศึกษาธรรมจนชำนาญ เมื่อตายไปเกิดในภพอื่น ย่อมรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าได้เร็ว สั่งสอนคนอื่นก็ได้ และบรรลุมรรคผลได้เร็ว

 

๘.ผู้ฟังธรรมและศึกษาธรรมจนชำนาญ เมื่อตายไปเกิดในภพอื่น ถึงตัวเองจะจำธรรมไม่ได้ แต่เมื่อมีผู้เตือนก็ระลึกนึกออก เพราอุปนิสัยที่เคยฟัง และศึกษามาก่อน จะบรรลุมรรคผลได้เร็ว

 

 

แต่ประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการฟังธรรมอย่างถูกต้อง การฟังอย่างถูกต้อง คือ

 

๑.ตั้งใจฟัง

 

๒.ฟังอย่างพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา

 

๓.ไม่ดูแคลนหัวข้อธรรม

 

๔.ไม่ดูหมิ่นผู้แสดงธรรม

 

๕.ไม่ดูถูกตัวเองว่าโง่เขลา

 

๖.ฟังด้วยศรัทธาและเลื่อมใส

 

๗.ฟังด้วยความเคารพ

 

๘.ฟังให้จำได้และนำไปปฏิบัติ

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)