Haijai.com


ห้ามกินกับข้าวมาก


 
เปิดอ่าน 10204

ห้ามกินกับข้าวมาก

 

 

คนโบราณท่านห้ามกินกับข้าวมาก

 

เรื่องห้ามกินกับข้าวมากนี้ ได้ยินมาหลายที่หลายแห่งแล้วว่า ถ้าใครกินกับมาก (กับ = กับข้าว) จะเป็นตานขโมย

 

 

เรื่องกินกับมากนี้ ท่านห้ามเฉพาะเด็กๆ เพราะโรคตานขโมย เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเด็ก

 

 

เด็กๆ ที่เป็นโรคตานขโมย จะมีอาการปวดท้อง ซึมหงอย พุงป่อง ก้นปอด กินจุแต่ไม่อ้วน

 

 

ผู้เขียนเคยเห็นคนมีอายุที่มีลักษณะคล้ายเด็ก เป็นโรคตานขโมยอยู่คนหนึ่ง จนใครๆ ทักเหมือนกันว่า เด็กโข่งตานขโมย

 

 

ความุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกินกับข้าวมาก)

 

ข้อนี้โบราณท่านสอนให้รู้จักกินใช้ประหยัด ไม่ให้กินสุรุ่ยสุร่าย เพราะกินให้ประหยัด จะทำให้มีเหลือไว้เผื่อแผ่คนอื่นได้ และมีเหลือไว้กินเมื่ออนาคตกาลข้างหน้าด้วย

 

 

โบราณจะสอนไว้มากเรื่องกินใช้ให้ประหยัด จนปรากฏในสุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพยมากมายหลายแห่ง เช่น

 

 อย่าเป็นกระเชอก้นรั่ว แปลว่า อย่าสุรุ่ยสุร่ายให้รู้จักประหยัดอดออม

 

 อย่าเป็นคนก้นถุงรั่ว แปลว่า อย่าเป็นคนไม่รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ไว้ จงเป็นคนเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ให้คงอยู่

 

 จงนุ่งเจียมห่มเจียม แปลว่า ใช้เสื้อผ้าไม่แพงเกินฐานะของตน

 

 ตามใจปากมากหนี้ แปลว่า เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมากจนอาจถึงกับเดือดร้อนได้

 

 นกน้อยทำรังแต่พอตัว แปลว่า คนที่มีฐานะต่ำต้อยควรทำอะไรให้พอเหมาะแก่ฐานะของตน ไม่ทำการเกินตัว

 

 ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้า แปลว่า ทำสิ่งใดให้พอเหมาะพอสมแก่ฐานะของตน

 

 เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง แปลว่า อย่าเลียนแบบคนใหญ่คนโต เพราะเราไม่มีกำลังทรัพย์พออย่างเขา

 

 

เกี่ยวกับเรื่องความประหยัดนี้ พระบาทสมเด็กจพระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้เคยมีพระราชดำรัสตรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๒๒ ดังความตอนหนึ่งว่า

 

 

“วิถีทางดำเนินของบ้านเมือง และของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจากความวิปริผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ของโลก ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉฑาะในเรื่องการกินอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดิ์”

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)