Haijai.com


ห้ามนำวัตถุโบราณมาเป็นของตน


 
เปิดอ่าน 5158

ห้ามนำวัตถุโบราณมาเป็นของตน

 

 

คนโบราณท่านห้ามนำวัตถุโบราณที่ได้มามาเป็นของตน

 

ข้อนี้คนไทยถือกันหนักหนา โดยเฉพาะผู้ที่ยังเชื่อในบาปบุญคุณโทษอยู่ เราถือกันว่า วัตถุโบราณที่ได้มา จะได้มาอย่างไรก็ตาม ซื้อมา เขาให้ ขุดได้เอง ก็เอามาเป็นของส่วนตัวมิได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเดือดร้อน ไม่เฉพาะแต่ตนเองเท่านั้น แต่จะเกิดความฉิบหายวายป่วงแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้าน

 

 

หลายคนที่เป็นนักขุดค้นของเก่า ชอบเสาะหาของโบราณ ต้องมารับสารภาพกันในภายหลังว่า ต้องนำของเก่าที่ได้มานั้นไปคืนที่วัด หรือที่ที่ได้มา เพราะอยู่กันไปไม่เป็นสุขเลย มีเรื่องเดือดร้อนทั้งกายและใจอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นอันทำมาหากินตามปกติสุขได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามนำวัตถุโบราณมาเป็นของตน)

 

คนโบราณผู้เป็นปราชญ เป็นบันฑิต เป็นวิญญูชนนั้น เป็นวิญญูชนนั้น ท่านถือว่าของที่เป็นวัตถุโบราณเป็นของสำคัญ เป็นของควรแก่ส่วนรวม เป็นของคู่บ้านคู่เมือง ต้องตกเป็นของส่วนรวม ของสังคม ของประเทศชาติ ใครๆ ไม่อาจนำมาเป็นของส่วนตัวได้

 

 

คนไทยทุกคนควรมีจิตสำนึกเช่นนี้ จิตสำนึกเช่นนี้ ท่านเรียกว่าจิตสำนึกสาธารณะ ความรู้สึกถึงว่า ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัว ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ ย่อมสำคัญกว่าประโยชน์ของเอกชน แล้วสามารถเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวได้ เพื่อประโยชน์สุขของบ้านเมือง

 

 

จิตสำนึกเช่นนี้ เป็นจิตสำนึกสร้างสรรค์ เป็นจิตสำนึกแห่งการจรรโลงโลก จะต้องได้รับการรณรงค์ในหมู่ผู้ใหญ่ และปลูกฝังในหมู่เด็กๆ ให้เกิดขึ้นมา

 

 

มีแต่จิตสำนึกสาธารณะ จึงจะพาชาติบ้านเมืองของเราให้อยู่รอดปลอดภัยได้

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)