Haijai.com


ห้ามกินข้าวเย็นหมดหม้อ


 
เปิดอ่าน 8238

ห้ามกินข้าวเย็นหมดหม้อ

 

 

คนโบราณท่านห้ามกินข้าวเย็นหมดหม้อ

 

เรื่องห้ามกินข้าวเย็นจนหมดหม้อนี้ เป็นสิ่งที่เด็กๆ บ้านนอกจะได้รับการสั่งสอนกันมาว่า การกินข้าวมื้อเย็นจนหมดจะทำให้ลำบากขัดสน มีอะไรก็หมดไปๆ ไม่มีเหลื่อติดตัวอยู่เลย พลอยจะทำให้ฐานะตกต่ำลงไปเรื่อยๆ

 

 

อีกอย่างหนึ่งเชื่อว่า ท่านห้ามกินข้าวหมดหม้อ เพ่อให้มีข้าวหลงเหลือไว้ให้เจตภูตมากินบ้าง เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แก่ภูตผีที่อยู่คนละโลก

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกินข้าวเย็นหมดหม้อ)

 

เหตุที่ห้ามไม่ให้กินข้าวมื้อเย็นจนหมดหม้อนั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเผื่อมีคนพลัดหลงเดินทางมาไกลมาขอข้าวกิน จะได้แบ่งปันให้แขกใครไปมา เดินทางมาไกลจะได้จัดสำรับกับข้าวได้ทันตอนรับแขก เพราะในยามค่ำคืนแล้ว การเตรียสจัดหุงหาอาหารเป็นไปด้วยความลำบาก และกว่าจะเสร็จก็ต้องใช้เวลานาน ไม่ทันต่อความหิวโหย หากเรามีเหลือไว้ก็จะเตรียมมาต้อนรับได้เลย

 

 

ในข้อนี้คนโบราณสอนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ให้เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวนั่นเอง

 

 

อันนี้เกิดจากหลักธรรมในเรื่องสังคหวัตถุที่พระท่านสอนกันอยู่เป็นประจำในสังคมไทย

 

 

 สังคหวัตถุ หมายถึง หลักการสงเคราะห์กัน ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้

 

 

 ทาน ให้ปัน หมายถึง ให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน เพื่อแสดงน้ำใจไมตรีต่อกัน

 

 

 ปิยวาจา พูดจาไพเราะน่าฟัง หมายถึง พูดถ้วยคำที่ทำให้รู้สึกสบายใจ แล้วนิยมชมชอบในผู้พูด

 

 

 อัตถจริยา ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ หมายถึง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อแสดงความมีน้ำใจไมตรีให้ปรากฏ

 

 

 สมานนัตตตา วางตนเหมาะสมไม่ถือตัว หมายถึง วางได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนเป็น ที่ตนมี

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)