Haijai.com


เมื่อไรที่ต้องเข้ารับจิตบำบัด


 
เปิดอ่าน 1855

เมื่อไรที่ต้องเข้ารับจิตบำบัด

 

 

จิตบำบัดเป็นวิธีที่จิตแพทย์จะเลือกใช้กับผู้ป่วยที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม ส่วนใหญ่ผู้ที่จะทำจิตบำบัดได้ ต้องอาการดีขึ้นระดับหนึ่ง คือ มีความเข้าใจในตัวโรค มีความเข้าใจในความทุกข์ของตัวเอง ต้องรู้ว่าเราทุกข์เรื่องอะไรและมีความต้องการและตั้งใจที่จะรักษา เพื่อลดความทุกข์เหล่านั้น หากยังมีอาการหูแว่ว ประสาทหลอนอยู่ แพทย์จะรักษาด้วยการช้ยาก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้น

 

 

นายแพทย์จิตริน ใจดี

จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)