Haijai.com


ลูกจ้างตายหรือสูญหายใครได้รับเงินทดแทน


 
เปิดอ่าน 1572

ลูกจ้างตายหรือสูญหาย จากการทำงานใครบ้างได้รับเงินทดแทน

 

 

เมื่อลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายจากการทำงาน ใช่ว่าสิทธิของลูกจ้างจะสูญไปพร้อมกับตัว หากแต่กองทุนเงินทดแทนยังดูแลคนที่อยู่ข้างหลังที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย

 

 

สูญหายหมายความว่าอย่างไร?

 

การที่ลูกจ้างสูญหายไปในระหว่างการทำงาน หรือปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้าง หรือสูญหายไปในระหว่างการเดินทาง โดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าพาหนะนั้นประสบอันตรายและลูกจ้าตาย ทั้งนี้ต้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ

 

 

กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายจากการทำงานจะได้รับอะไรบ้าง?

 

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหายจากการทำงาน จะได้รับค่าทำศพจำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน และค่าทดแทน 60% ของค่าจ้าง รายเดือนเป็นเวลา 8 ปี

 

 

ลูกจ้างตายหรือสูญหายใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน?

 

สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามลำดับดังนี้ ได้แก่

 

1.บิดา/มารดา

 

 

2.สามี/ภรรยา

 

 

3.บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่เมื่อมีอายุครบ 18 ปี และยังศึกษาอยู่ในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไป ตลอดระยะเวลาศึกษาอยู่

 

 

4.บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้าง ก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

 

 

5.บุตรซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย หรือวันที่เกดเหตุสูญหาย มีสิทธิรับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด

 

 

6.หากไม่มีบุคคลดังกล่างข้างต้น ให้ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของลูกจ้าง ซึ่งเดือดร้อนเพราะขาดผู้อุปการะ เป็นผู้มีสิทธิ

 

 

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างสูญหาย หรือประสบอันตราย โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่นายข้างขึ้นทะเบียนไว้

 

 

สำนักงานประกันสังคม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)