Haijai.com


กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม


 
เปิดอ่าน 2054

เมื่อลูกจ้างเจ็บจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทนดูแลให้

 

 

ปัจจุบันกองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง โดยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนฝ่ายเดียวปีละ 1 ครั้ง

 

 

ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนอย่างไร

 

เมื่อลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างแล้วเกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้

 

 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 45,000 บาท หากประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยรุนแรงเบิกจ่ายเพิ่มอีก 65,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

 

 

 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานเท่าที่จ่ายจริง แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูด้านการแพทย์และอาชีพไม่เกิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด เพื่อประโยชน์การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานไม่เกิน 20,000 บาท

 

 

 กรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วัน ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ตั้งแต่วันแรกถึงตลอดเวลาที่ไม่ได้ทำงานแต่ไม่เกิน 1 ปี

 

 

 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ตามประเภทของการสูญเสียแต่ไม่เกิน 10 ปี

 

 

 กรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทน ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนแต่ไม่เกิน 15 ปี

 

 

 กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย ได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 8 ปี และค่าทำศพ 100 เท่า ของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

 

 

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)