Haijai.com


คนแก่กรุ๊ปเลือด AB ขี้ลืมที่สุด


 
เปิดอ่าน 1969

คนแก่กรุ๊ปเลือด AB ขี้ลืมที่สุด

 

 

จากผลการวิจัยล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal Neurology ของประเทศอังกฤษเผยว่าคนเลือดกรุ๊ป AB มีความเสี่ยงสูงถึงร้อยละ 82 ที่จะมีปัญหาเรื่องการหลงลืม เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากทำการทดลองตลอด 3 ปี กับกลุ่มคนที่มีอายุมากวก่า 45 ปีขึ้นไปทั้งหมด 30,000 คนพบว่ามีจำนวน 495 คนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูความทรงจำ ขณะที่กลุ่มคนจำนวน 587 คนไม่มีปัญหาเรื่องความจำเลย ซึ่งเมื่อมีการตรวจกรุ๊ปเลือดกับจำนวนคนทั้งหมดแล้วพบว่า ร้อยละ 6 ของกลุ่มคนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูความทรงจำนั้นเป็นคนกรุ๊กปเลือด AB

 

 

สิ่งที่น่าสนใจคือ คนเลือดกรุ๊ป AB มีแฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งแฟคเตอร์ 8 ดังกล่าวเป็นโปรตีนที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเร็ว ซึ่งหนึ่งในตัวการที่ทำให้มีปัญหาเรื่องความจำ ก็มาจากการที่เลือดมีแฟคเตอร์ 8 ในระดับต่ำ แต่ทั้งที่คนเลือดกรุ๊ป AB จะมีแฟคเตอร์ 8 ในระดับที่สูงว่าเลือดกรุ๊ปอื่นๆ และมีลักษณะนิสัยพื้นฐานเป็ฯคนชอบการพัฒนาความคิด และการพัฒนาความจำมากวก่าคนเลือดกรุ๊ปอื่นๆ ก็เสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุขี้หลงขี้ลืมอยู่ดี ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าคนกรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงที่จะหลงลืมกว่าคนในกรุ๊ปเลือดอื่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความข้นของเลือดก็สมพันธ์กับการไหลเวียนของเลือดระหว่างเซลล์หลอดเลือดกับสมองด้วยเช่นกัน

 

 

นอกจากแนวโน้มความเสี่ยงขี้ลืมที่ประเมินได้จากความเข้มข้นของเลือดแล้ว กรุ๊ปเลือดจะสามารถทำนายได้ถึงโรคประจำตัวพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังเช่นในรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮอาร์วาร์ดเมื่อปี 2012 ที่ระบุว่า คนเลือดกรุ๊ป AB มีโอกาสร้อยละ 23 ที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนกรุ๊ปเลือด O ทั้งที่คนกรุ๊ปเลือด AB มีเลือดข้นกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่น และก็มีโอกาสที่คนกรุ๊ปเลือด AB จะเสียชีวิตด้วยภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เพราะเลือดข้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็ใช่ว่าโรคประจำตัวเหล่านั้นจะเป็นไปตามผลการวิจัยทั้งหมด แต่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เราอาจใช้งานวิจัยเป็นข้อมูลถึงนวโน้มของโรคที่มากับกรุ๊ปเลือด เพื่อหาวิธีป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปรับพฤติกรรมการกิน เน้นทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่สูบบุหรี่ และปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต

(Some images used under license from Shutterstock.com.)