Haijai.com


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


 
เปิดอ่าน 3949

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เผยวิกฤติครอบครัวหย่าร้างพุ่ง

 

 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ศึกษาสถานการณ์ครอบครัวไทย ในช่วงเดือนมกราคม 2552 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 11-22 ปี จำนวน 11.4 ล้านคน อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 2.5 ล้านครอบครัว และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวถึง 1,000 ราย ระบุว่า สาเหตุของการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว อันดับ 1 เกิดจากการหย่าร้าง ที่สำคัญส่วนใหญ่กลายเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่วัยรุ่นและวัยเรียน และต้องดูแลบุตรเฉลี่ย 1-2 คน

 

 

รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติฯ กล่าวว่า สำหรับสถานภาพของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวพบว่า 1 ใน 3 ของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว สูญเสียความมั่นใจ เกรงว่าจะเลี้ยงลูกให้มีความสุขไม่ได้ ปัญหาที่กังวลที่สุด ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่าย พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่าร้อยละ 80 ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ จากที่ทำงานและภาครัฐบาล “สิ่งที่เรากำลังหาทางช่วยเหลือขณะนี้คือ การจัดตั้งสถาบันพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และทำหน้าที่พัฒนาพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีคุณภาพ” รศ.ดร.สายฤดีกล่าว

(Some images used under license from Shutterstock.com.)