Haijai.com


การเล่นแบบใดเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการ


 
เปิดอ่าน 1267

Q : การเล่นที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการด้านความคิดของลูกควรเป็นการเล่นแบบใดค่ะ

 

 

A : เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น จึงมีคำกล่าวไว้ว่า “การเล่น”  คือการทำงานของเด็ก การเล่นนอกจากทำให้เด็กรู้สึกสนุกเพลิดเพลินแล้ว ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และยังเป็นช่องทางให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ทำให้เซลล์ประสาทมีโอกาสพัฒนาดีขึ้น

 

 

ผู้ใหญ่สามารถส่งเสริมจัดสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นให้เด็กได้ด้วย  โดยที่สังเกตพัฒนาการ การเล่นของเด็กตามวัย  เช่น  ระยะแรกเด็กจะเล่นคนเดียวก่อน  แล้วจึงสังเกตการเล่นของคนอื่น ต่างคนต่างเล่น แล้วจึงเล่นด้วยกันกับคนอื่น ของเล่นที่ผู้ใหญ่จัดหาจึงต้องสอดคล้อง  กับลักษณะความสนใจ  และกิจกรรมของเด็กตามวัย

 

 

การเล่นที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการสังเกต การสำรวจการคิด การแก้ปัญหา  จะช่วยพัฒนาความคิดและความมั่นใจของลูก  การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม  การพูดคุย ก็ช่วยเสริมพัฒนาการด้านความคิดเช่นกัน

 

 

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)