Haijai.com


ในสายตาของเด็กวัย 5 ปี โลกของการเรียนรู้


 
เปิดอ่าน 1815

ความสำคัญของการเล่นต่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 

 

ในสายตาของเด็กวัย 5 ปี โลกของการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ช่วงเวลาของการได้พักผ่อน การได้ออกไปเล่นนอกห้องเรียน การได้เล่นระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน ก็ถือเป็นช่วงของการเรียนรู้ที่สำคัญ ที่เด็กจะได้ใช้ทักษะทางด้านร่างกายสนุกไปกับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  การได้พักเบรคความตึงเครียดจากการเรียนรู้ด้านวิชาการ จะช่วยให้เด็กกลับไปเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสดชื่น และเรียนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง

 

 

การจัดวางพื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องเล่น สำหรับให้เด็กได้เล่นของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันและสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลย บางโรงเรียนแยกพื้นที่สำหรับเด็กเล่นชั้นอนุบาล และเด็กประถมต้น เนื่องจากลักษณะการเล่น ความแตกต่างด้านร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยอย่างเหมาะสม อีกทั้งการมีผู้ใหญ่ดูแลเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การรังแกผู้ที่อ่อนกว่า หรือเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

 

 

ประโยชน์จากการเล่น

 

การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความพอใจ ความสนุกสาน ก่อให้เกิดความกระตือร้นรน ความอยากรู้ อยากเห็น พ่อแม่สามารถหาอุปกรณ์การเล่นจากสิ่งแวดล้อมภายในภาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องเล่นราคาแพง การเล่นที่ดีควรมีจุดมุ่งหมาย

 

 

 ส่งเสริมจิตนาการ และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เช่น การเล่านิทาน เป็นกิจกรรมที่ดีช่วยส่งเสริมการอ่านเขียน

 

 

 ส่งเสริมให้เด็กสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น เช่นการเล่นเป็นกลุ่ม ช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเล่นเป็นทีม รู้จักการวางแผน การเป็นผู้นำที่ดี สร้างพื้นฐานการทำงานกับผู้อื่นในอนาคต

 

 

 ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นต่อตนเอง การเล่นเกมสมมติ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 

 

 ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ การเคารพกฎกติกา การเล่นเป็นทีม

 

 

 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและทักษะที่จำเป็นของชีวิต เช่น การว่ายน้ำ การขี้จักรยาน การทรงตัวกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง

 

 

 ส่งเสริมให้เด็กร่าเริง เบิกบาน แจ่มใส มองโลกในแง่ดี และสุขภาพอนามัยแข็งแรง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)