Haijai.com


ใช้มือถือให้น้อยลง ห่างไกลโรคมะเร็ง


 
เปิดอ่าน 1475

ใช้มือถือให้น้อยลง ห่างไกลโรคมะเร็ง

 

 

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม(สบท.) เตือนวัยรุ่นควรใช้มือถือให้น้อยลง ส่วนเด็กเล็กควรงดใช้มือถือเด็ดขาด หลังองค์การอนามัยโลกได้ออกมาให้ข้อมูลว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสมอง โดยผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสมองเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติ

 

 

จากผลงานวิจัยชิ้นหนึ่งของยุโรประบุว่า กลุ่มคนที่มีระยะเวลาใช้งานโทรศัพท์สะสมมากกว่า 1,640 ชม. ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือเฉลี่ยใช้งานวันละ 1 ชั่วโมง จะทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสมองเพิ่มขึ้นถึง 4.8 เท่า หรือยิ่งใช้โทรศัพท์มือถือมาก ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งในสังคมยุคปัจจุบันกลุ่มคนที่ใช้มือมากที่สุด คือ กลุ่มวัยรุ่น ที่ใช้งานมือถือวันละหลายชั่วโมง ซึ่งเด็ก และเยาวชนนั้นมีลักษณะกะโหลกศีรษะบางกว่าผู้ใหญ่ ทำให้คลื่นแม่เหล็กจากโทรศัพท์มือถือมีโอกาสส่งผลกระทบได้มากกว่า เพื่อป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นต่อสมอง ผู้ใหญ่ควรใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็น และเวลาใช้ควรให้โทรศัพท์มือถือห่างจากศีรษะ เพื่อลดความแรงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนเด็กเล็กควรงดใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อความปลอดภัย

 

 

หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)