Haijai.com


Whole Language Approach คือการสอนในรูปแบบใด


 
เปิดอ่าน 3721

Q : Whole Language Approach คือการสอนในรูปแบบใด

 

 

A : การสอนแบบ Whole language approach เป็นปรัชญาการศึกษาที่ใช้ในการสอนให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษา (ไม่ใช่โปรแกรมการสอนภาษา) เป็นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามธรรมชาติ ที่ไม่ได้เน้นเรื่องการสะกดคำหรือท่องจำตัวอักษร  การสอนด้วยหลักการ Whole language approach นี้ เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเรียนรู้ภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนควรจะสอนด้วยวิธีการที่ผสมผสาน โดยลักษณะการสอนนี้จะเน้นที่การย้ำการเรียนรู้ภาษาผ่านความหมายจากประสบการณ์ บางครั้งอาจจะเรียกว่า การเรียนภาษาโดยใช้วรรณกรรมเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาจากความหมายของเรื่องราวที่เด็กๆ ได้อ่าน แล้วถ่ายทอดความหมายที่เรียนรู้จากเรื่องราวผ่านการเขียน  ซึ่งจะแตกต่างจากการสอนออกเสียงตามตัวอักษรหรือที่รู้จักในนามของ phonic  ที่เน้นเรื่องการจำหรือการสะกดคำเป็นหลัก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)