Haijai.com


กรมควบคุมโรคเดินหน้าชวนศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศเป็น "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค"


 
เปิดอ่าน 2165

กรมควบคุมโรคเดินหน้าชวนศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศเป็น "ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค"

 

 

กรมควบคุมโรคดำเนินการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศให้เป็นเขตปลอดโรคติดต่อ ซึ่งศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เชื้อโรคสามารถติดต่อกันได้ง่าย และที่สำคัญเด็กเล็กยังมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงทำให้ป่วย และแพร่โรคไปสู่เด็กคนอื่นได้ง่าย โดยโรคติดต่อที่พบบ่อย คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น โดยการเจ็บป่วยในเด็กเล็กอาจส่งผลต่อพัฒนาการ และสุขภาพของเด็ก หากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก โดยนำแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคไปใช้ คือ

 

 

1. ครูผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพและความรู้ดี

 

 

2. บริหารจัดการดี

 

 

3. สภาพแวดล้อมดี

 

 

ซึ่งได้ดำเนินการนำร่องไปแล้วในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจำนวน 18 แห่ง ใน 4 จังหวัด โดยอบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคพบว่า ได้ผลดีทำให้แนวโน้มอัตราป่วยลดลง

 

 

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)