Haijai.com


ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะฝนตก เสี่ยงถูกฟ้าผ่า


 
เปิดอ่าน 2168

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะฝนตก เสี่ยงถูกฟ้าผ่า

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนอันตรายจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า ในขณะฝนตกควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้ง ห้ามหลบพายุฝนในตู้โทรศัพท์สาธารณะ ห้ามเล่นอินเตอร์เน็ต ห้ามดูโทรทัศน์ ห้ามฟังวิทยุ เพราะในขณะที่ฝนตกหากเกิดฟ้าผ่าลงมาบริเวณภายนอกอาคาร จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ากระชาก และวิ่งมาตามสายไฟ สายโทรศัพท์ เสาอากาศ หรือท่อน้ำประปา กระแสไฟฟ้าจะทำให้ผู้ใช้งานเครื่องไฟฟ้าได้รับอันตราย และเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย เพราะฉะนั้นควรติดตั้งสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะ และเกี่ยวข้องกับน้ำ และความร้อน การติดตั้งสายดินจะช่วยป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยกระแสไฟฟ้าดังกล่าวจะไหลลงสู่พื้นดินแทน

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)