Haijai.com


นิสัยของเด็กปัญญาเลิศจะเป็นอย่างไร


 
เปิดอ่าน 3000

Q : ไม่ทราบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะนิสัยของเด็กปัญญาเลิศจะเป็นอย่างไร

 

 

A : จากผลการศึกษา และการวิจัยที่นักจิตวิทยา และนักการศึกษาได้ทำไว้พอจะสรุปได้ถึงลักษณะนิสัยของเด็กปัญญาเลิศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 

 

1.ด้านลักษณะทางร่างกายและจิตใจ เด็กปัญญาเลิศมักมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่เติบโตได้เร็วกว่าเด็กปกติ เช่น มีส่วนสูง น้ำหนักพลานามัยดี จึงเดินได้เร็ว ฟันขึ้นเร็ว ทั้งมีปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่าเด็กปกติ

 

 

2.ด้านการเรียนรู้ เด็กปัญญาเลิศมีพัฒนาการทางด้านภาษาดี ในวัยเด็กมักใช้คำศัพท์สูงเกินวัย จดจำสิ่งต่างๆได้ดี  มีสมาธิดีเยี่ยม สามารถเข้าใจและมีประสาทการรับรู้ว่องไวเป็นพิเศษ มักมีความอยากรู้อยากเห็น พยายามคิดแก้ปัญหา และมีความเข้าใจเรื่องราวต่างๆในระดับสูง  มักแสวงหาสิ่งที่ท้าทายความคิด มีอารมณ์ขัน และมีแรงผลักดันตนเองสูง ทำให้ฝักใฝ่กับงานที่สนใจได้นานๆ ไม่ล้มเลิกกลางคัน มีความสนใจรายละเอียด ช่างสังเกต และมักมีความคิดอิสระ
มีความจำดี

 

 

3.ด้านการปรับตัว เดิมเคยคิดกันว่าเด็กกลุ่มนี้มักเข้ากับใครไม่ได้ จึงชอบอยู่คนเดียวแต่จากงานวิจัยในระยะกว่า 50 ปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงอารมณ์ได้ดีเยี่ยม มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งนี้เพราะมีความสามารถในการสังเกต ช่างซักถาม และเชื่อมโยงเรื่องราวสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้สามารถเรียนรู้ และปรับตัวได้ดีหากได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมเด็กจะดูแลกำกับตนเองได้ และปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี คือมีความฉลาดทางอารมณ์ด้วย

 

 

4.ด้านความสมารถพิเศษเฉพาะด้าน เด็กปัญญาเลิศมีความถนัด และความสนใจ แตกต่างกันไปบางคนอาจโดดเด่นด้านการคิดคำนวน การใช้เหตุผล บางคนโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ มีจินตนาการหลากหลาย บางคนเก่งดนตรี กีฬา ศิลปะ ความสามารถพิเศษเหล่านี้ เห็นได้ตั้งแต่เยาว์วัยที่เรียกกันว่า “ส่อแวว” ในเรื่องใดเป็นพิเศษ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)