Haijai.com


ศิลปะ วาดรูป ปั้นดิน มีประโยชน์กับเด็กสมาธิสั้นได้หรือ


 
เปิดอ่าน 5517

Q : อยากทราบว่าการใช้ศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป หรือการปั้นดิน ฯลฯ จะมีประโยชน์กับเด็กที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง (สมาธิสั้น) ได้หรือเปล่าค่ะ

 

 

A : การทำกิจกรรมทางศิลปะได้มีการนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆกัน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้มือ การเคลื่อนไหวอย่างมีระบบ  พัฒนาด้านสังคมและการสื่อความหมาย  กระตุ้นการรับรู้ความแตกต่าง ของ สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว  กระตุ้นความคิด จินตนาการ ทั้งสร้างความเชื่อมั่น  กำลังใจในด้านความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจด้วยตนเอง  จึงมีการนำศิลปะมาใช้ในรูปแบบต่างๆกัน และในสถานการณ์ที่หลากหลาย

 

 

ในกรณีของเด็กสมาธิสั้น  ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ เด็กที่มีช่วงความสนใจสั้น  วอกแวกง่าย  อยู่ไม่นิ่ง  ซุกซนมากผิดปกติ  ควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎกติกาของสังคมไม่ได้  พูดมากเกินเหตุ

 

 

การช่วยเหลือเพื่อบำบัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กกลุ่มนี้ ทำได้หลายรูปแบบ เช่นการปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการกินยาตามคำแนะนำของแพทย์  กิจกรรมบำบัด และศิลปะบำบัด เป็นต้น  ดังนั้นควรนำศิลปะมาใช้เป็นเทคนิคที่ประสบความสำเร็จ ในหลายกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ และการสอนด้วย หากนำมาใช้ให้ถูกทางจะลดปัญหาความเครียด และเพิ่มสมาธิของเด็กได้เป็นอย่างดี

 

 

ศ.ศรียา นิยมธรรม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)