Haijai.com


การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างลูกน้อยวัย 5 ปี


 
เปิดอ่าน 2176

การเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้าง

 

 

หนูน้อยวัย 5 ปี ก้าวเข้าสู่โลกใบใหญ่พร้อมด้วยความมั่นใจ สนใจใคร่รู้สิ่งรอบข้าง ธรรมชาติ ครุ่นคิด อยากรู้ และไคว่คว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยพ่อแม่ ครู ผู้ดูแล เป็นผู้สนับสนุน  นักสำรวจรุ่นเยาว์นี้สนุกสนานไปกับการผจญภัย รักการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ สถานที่ใหม่ๆ รักธรรมชาติ ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง  เช่น การปลูกต้นไม้ สนใจการสัมผัสดิน ทราย  สนใจเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอากาศ  การเปลี่ยงแปลงสิ่งต่างๆ รอบตัว

 

 

นักสำรวจตัวน้อย

 

 สนใจใคร่รู้ สิ่งใหม่ๆ อยากทดลอง ทดสอบสิ่งต่างๆ โดยตนเอง

 

 

 สนใจ สำรวจ พินิจพิจารณา อย่างละเอียด จับ สัมผัส โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

 

 

 ตั้งคำถาม สอบถามถึงการทำงาน การเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ด้วยความสนใจ

 

 

 ผู้ช่วยคนเก่ง สนใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สนใจ

 

 

มอง ฟัง และเรียนรู้

 

เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการสังเกต การเฝ้าดูสิ่งที่สนใจ พูดคุย สอบถาม คิดตาม เด็กวัยนี้ต้องการการสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้ช่วงการเรียนรู้ในวัยนี่เป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญเพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ เป็นฐานองค์ความรู้เมื่อเติบโต คำถามมากมายเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ต่อเนื่องเช่น จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า.......” เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโลกแห่งการเรียนรู้ต่อไป

 

 

การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ คือ การมองเห็นความสำคัญของการตั้งคำถามของเด็กๆ การเสนอความคิดเห็นของเด็ก หากผู้ใหญ่สนใจ ให้ความสำคัญพร้อมทั้งสนับสนุนหาข้อมูล หรือจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง จัดหากิจกรรม อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามวัย เพื่อให้เด็กได้ทดลอง ค้นคว้าและหาคำตอบจนแน่ใจว่าได้รับข้อมูลเพียงพอ อีกทั้งเป็นแนวทางนำไปสู่ความรู้ที่ต่อเนื่องในเรื่องที่ใกล้เคียง หรือสาขาเดียวกัน เช่น น้องขนมผิง สนใจการปั้นดินเผา หากได้รับการสนับสนุนให้ได้โอกาสในการเรียนรู้การเลือกดินปั้น การรู้ถึงชนิดและความแตกต่องของดินชนิดต่างๆ การทดลองปั้นจากงานที่ง่ายเหมาะสมวัย และเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้การปั้นงานที่มีความซับซ้อน หรืองานศิลปะที่อยู่สาขาใกล้เคียงในอนาคต อีกเป็นโอกาสที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันอีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)